Z znanjem do boljšega zdravja

Ministrstvo za zdravje je začelo proces ocenjevanja ključnih funkcij javnega zdravja v Sloveniji

29. 09. 2017
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je maja 2017 začelo postopek celovite samoocene sistema javnega zdravja v Sloveniji, ki ga bo izvedlo skupaj z domačimi strokovnjaki in v sodelovanju z Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo.

Postopek služi obnavljanju sistema javnega zdravja v skladu z Evropsko strategijo Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljevanju SZO) Zdravje 2020 (Health 2020) in Evropskim akcijskim načrtom za krepitev zmogljivosti in storitev javnega zdravja (European Action Plan on Public Health Capacities and Services) ter bo izveden s pomočjo novega orodja SZO za ocenjevanje ključnih funkcij javnega zdravja (Essential public health operations, v nadaljevanju EPHOs) (slika 1).

Slika 1: Deset ključnih funkcij javnega zdravja - EPHOs

EPHOs so dokazano učinkovit in praktičen instrument za spodbujanje usklajenega razumevanja javnega zdravja, tako znotraj kot zunaj zdravstvenega resorja. Eden izmed ključnih ciljev ocenjevalnega procesa je namreč prav doseči skupno razumevanje, kaj storitve javnega zdravja zajemajo. Nadalje so cilji procesa tudi ustvariti potrebne empirične dokaze za identifikacijo prednosti in slabosti storitev ter zmogljivosti javnega zdravja, utemeljiti ključna priporočila za prihodnje aktivnosti, kakor tudi doseči soglasje o temeljnem naboru prednostnih priporočil za razvoj dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji. Rezultati ocenjevanja bodo služili za podlago nadaljnjim aktivnostim za načrtovanje krepitve javnega zdravja v Sloveniji in pripravo Strategije razvoja dejavnosti javnega zdravja.

V okviru postopka ocenjevanja EPHOs se bo s pomočjo spletnega orodja ocenjevalo naslednjih 10 ključnih funkcij javnega zdravja :

  • EPHO 1: Nadzor nad zdravjem in blagostanjem prebivalstva;
  • EPHO 2: Spremljanje in odziv na tveganja za zdravje in izredne razmere;
  • EPHO 3: Varovanje zdravja, vključno z okoljskim, poklicnimi, prehranskimi in drugimi dejavniki;
  • EPHO 4: Promocija zdravja, vključno z ukrepi za obravnavo socialnih determinant in neenakosti v zdravju;
  • EPHO 5: Preprečevanje bolezni, vključno z zgodnjim odkrivanjem bolezni;
  • EPHO 6: Zagotavljanje upravljanja za zdravje in blagostanje;
  • EPHO 7: Zagotavljanje zadostne in ustrezno usposobljene javno zdravstvene delovne sile;
  • EPHO 8: Zagotavljanje trajnostnih organizacijskih struktur in financiranja;
  • EPHO 9: Zagovorništvo, komunikacija in družbena gibanja za zdravje;
  • EPHO 10: Spodbujanje javno zdravstvenih raziskav v podporo oblikovanju zdravstvenih politik in praks.

Proces ocenjevanja EPHOs bo potekal v več fazah, od katerih je ena izmed ključnih faza zbiranja in analize podatkov ter ocenjevanje obstoječih javnozdravstvenih funkcij z identifikacijo področij, ki jih v Sloveniji dobro izvajamo, in tistih, ki potrebujejo okrepitve.

Sledile bodo delavnice delovnih skupin EPHO z oblikovanjem priporočil za izboljšanje in  okrepitev funkcij javnega zdravja v Sloveniji, delavnice za prioritizacijo izdelanih priporočil, v letu 2018 pa predvsem politični dialog o pripravi strategije in akcijskega načrta za razvoj dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji.

V mesecu septembru tako že sledi 3-dnevna delavnica z uporabo EPHO orodja SZO, ko bodo sodelujoči strokovnjaki razpravljali o vprašanjih že podali prvo oceno kakovosti in celovitosti javnozdravstvenih storitev v Sloveniji.

V Sloveniji se bo postopek ocenjevanja EPHOs še posebej osredotočil na financiranje dejavnosti javnega zdravja in na razvoj strateškega načrtovanja človeških virov za storitve javnega zdravja, kakor tudi na krepitev povezovanja primarne ravni zdravstvenega varstva s storitvami javnega zdravja.

Prizadevali si bomo, da bo proces ocenjevanja EPHOs potekal na posvetovalen, vključujoč, transparenten in proaktiven način.

Postopek se bo izvajal v okviru uresničevanja nalog iz Resolucije o nacionalnem planu  zdravstvenega varstva 2016 – 2025 in se bo predvidoma zaključil junija 2018. Proces bo vseskozi podpiral tudi  Urad SZO v Sloveniji ter njeni predstavniki v tujini.