Z znanjem do boljšega zdravja

Koronavirus - zdravstveni delavci

Na tem mestu so zbrana navodila za zdravstvene delavce in vsi potrebni obrazci, ki jih sproti posodabljamo.
NAVODILA ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE

Pri bolnikih, ki ustrezajo definiciji primera, je potrebno posumiti na možnost okužbe.

Ukrepi:

  1. Bolnike prosite, da si nadenejo kirurško masko takoj, ko posumite na možnost okužbe s SARS-CoV-2. Pregled naj opravijo v izolacijskem prostoru, ločeno od ostalih bolnikov. Zdravstveni delavci, ki vstopajo v izolacijski prostor, morajo upoštevati navodila za preprečevanje prenosa okužbe. Osebna varovalna oprema (OVO) se uporablja glede na oceno tveganja oz. situacijo:
  • Osnovno zdravstveno varstvo – pregled bolnika (brez odvzema kužnin): maska IIR z vizirjem (s trakci), rokavice za enkratno rabo, vodoodporni plašč
  • Odvzem respiratornih vzorcev (primarna ali sekundarna ali terciarna raven): maska FFP3, zaščitna očala, nitrilne rokavice,  kapa, vodoodporni plašč.
  • Sekundarna in terciarna raven: maska FFP3, zaščitna očala, nitrilne rokavice,  kapa, vodoodporni plašč.
  1. Obravnava bolnika naj poteka v skladu z dobro klinično prakso. Zdravljenje poteka po presoji lečečega zdravnika.
  2. Bolnikom, sumljivim na okužbo s SARS-CoV-2, se v skladu z definicijo primera odvzamejo kužnine za potrditev/izključitev okužbe: bris nosno-žrelnega prostora, bris žrela, sputuma ali BAL. Lokacija odvzema kužnin in časovnica testiranja sta opredeljena v definiciji primera. Ob odvzemu vzorca je potrebno uporabljati osebno varovalno opremo (glej točko 1).
  3. Mikrobiološko diagnostiko izvajajo Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH - Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Maribor, Koper, Celje, Novo mesto in Kranj ter Laboratorij za javnozdravstveno virologijo Ljubljana) in Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo na Golniku. V Sloveniji se ne izvaja samoplačniškega testiranja.
  4. Svetujemo, da se izključuje/potrjuje ostale običajne povzročitelje pljučnice (bakterijske povzročitelje, povzročitelje atipičnih pljučnic, predvsem legionelo) in virusne povzročitelje pljučnic (viruse influence, adenoviruse, RSV, virus parainfluence itd.), ker obstaja možnost hkratnih okužb. 
  5. Epidemiolog anketira bolnika, ga pouči, kdo so njegovi tesni kontakti in mu posreduje navodila za tesne kontakte. Tesnim kontaktom v zdravstvu glede samoizolacije, odsotnosti z dela oziroma premestitvi na drugo delovno mesto svetuje Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO) zdravstvene ustanove.

Plakat o higieni rok pri obravnavi pacienta najdete na naslednji povezavi.

Navodila za organizacijo dela, obravnavo bolnika in dnevno poročanje (Ministrstvo za zdravje) najdete na naslednji povezavi.

Definicija za prijavo in spremljanje novega koronavirusa

Definicija za prijavo in spremljanje novega koronavirusa je dostopna na naslednji povezavi.

Definicije prijavljivih nalezljivih bolezni za namene epidemiološega spremljanja so dostopne na naslednji povezavi.

 

Testiranje pacientov na covid-19

Navodila za Testiranje pacientov na SARS-CoV-2 so dostopna na spletni strani Ministrstva za zdravje, na naslednji povezavi. 

Trajanje izolacije bolnikov s COVID-19 (konzilij Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana)

Navodila o trajanju izolacije bolnikov s COVID-19, ki jih je pripravil konzilij Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, so objavljena na naslednji povezavi.

Navodila za organizacijo dela in obravnavo bolnika za zdravstveno in zobozdravstveno dejavnost (Ministrstvo za zdravje)
Splošni napotki pri uporabi osebne varovalne opreme
Ocena količinskih potreb po osebni varovalni opremi za obravnavo sumov in potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom

Dokument je dosegljiv na naslednji povezavi.

Prikaz pravilne uporabe osebne varovalne opreme za zdravstvene delavce

Prikaz pravilne uporabe osebne varovalne opreme, ki je potrebna za odvzem kužnin (na primarni, sekundarni ali terciarni ravni) in za obravnavo bolnika na sekundarni ali terciarni ravni so pripravili v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani.

Prikaz pravilne namestitve zaščitne maske so pripravili v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani.

Oba video posnetka sta dostopna tudi na naslednji povezavi.

NAVODILA ZA ODVZEM IN TRANSPORT VZORCEV OB SUMU NA OKUŽBO Z NOVIM KORONAVIRUSOM (SARS-CoV-2)
Preprečevanje in obvladovanje okužb pri osebah, ki so pri opravljanju dela izpostavljene možnosti okužbe z novim koronavirusom (SARS-CoV-2)

Dostopno na naslednji povezavi.

Plakat z nasveti za umivanje rok je dostopen na naslednji povezavi.

NAVODILA ZA OSEBO, OKUŽENO S SARS-CoV-2, KI NE POTREBUJE BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE

Navodila za bolnike s covid-19 v domači izolaciji, ki ne potrebujejo bolnišnične obravnave, dostopno na naslednji povezavi. 

Navodila v angleškem jeziku so dostopna na naslednji povezavi. 

Priporočila za postopanje z umrlim s COVID-19 (ali sumom na COVID-19)
Navodilo za oživljanje pacientov s COVID 19 (Vir: UKC Ljubljana)
PRIPOROČILA ZA OBRAVNAVO ZDRAVSTVENIH DELAVCEV S SUMOM NA OKUŽBO ALI PO IZPOSTAVITVI OKUŽBI S SARS-CoV-2

Zdravstvenim delavcem s sumom na okužbo ali po izpostavitvi okužbi s SARS-CoV-2 svetuje glede odsotnosti z dela SPOBO zdravstvene ustanove, ki pri presoji upošteva raven izpostavljenosti, delovno mesto zdravstvenega delavca (npr. delo z bolniki z okvarjeno imunostjo) in vzdržnost delovnih procesov zdravstvene ustanove. V primeru kakršnihkoli simptomov in/ali znakov, značilnih za covid-19, oziroma v primeru visoko tveganega stika z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, naj zaposleni o tem obvesti odgovorno osebo v ustanovi in upošteva navodila SPOBO zdravstvene ustanove.

Obvestilo glede obravnave oseb s sumom na novi koronavirus
Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z virusom COVID-19 za izvajalce patronažnega varstva, obravnavane paciente in družinske člane
Osebna varovalna oprema za zobozdravstveno dejavnost

Dostopno na naslednji povezavi.

Izvajanje ginekološke dejavnosti na primarnem nivoju v času širjenja okužbe s COVID-19
Delo pediatrov na primarnem in hospitalnem nivoju v času v času epidemije COVID-19

Dostopno na naslednji povezavi.

2. korespondenčna seja v letu 2020 - delo pediatrov na primarnem in hospitalnem nivoju v času epidemije Covid-19, na naslednji povezavi.

Obvestilo o predvideni spremembi v načinu aplikacije zaščitnih odmerkov ig g in anti d rhd negativnim nosečnicam v času epidemije COVID-19
Priporočila Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja za paciente z imunskimi motnjami v času pandemije COVID-19
Članek: COVID-19: kaj že ve in česa še ne ve medicinska stroka
PRIPOROČILA ZA STROKOVNO OBRAVNAVO NOSEČNIC IN NOVOROJENČKOV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19
Priporočila ekipam NMP za obravnavo bolnika s srčnim zastojem izven bolnišnice, med epidemijo COVID-19
Priporočila Slovenskega reanimacijskega sveta za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja za laike in prve posredovalce, ko obstaja sum ali je bolnik okužen s COVID-19 (14. avgust 2020)
Odvzem brisa pri osebi s sumom na okužbo s koronavirusom SARS-CoV-2
Elektivni pregledi in posegi v času epidemije COVID-19 v oftalmologiji
Članek: Covid-19: kaj je dobro, da ve vsak zdravnik (Prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.)
OBRAVNAVA IN TESTIRANJE ZAPOSLENIH IN STANOVALCEV NA OKUŽBO S SARS-CoV-2 V DSO IN SVZ
Priporočila ambulantam za cepljenje v času pandemije COVID-19
Navodilo glede odvzema brisa in izvedba laboratorijske analize na SARS-CoV-2 pri oskrbovancih socialno varstvenih zavodov in zaposlenih zdravstvenih delavcih in sodelavcih
PRIPOROČILA ZA PODPORNO KOMUNICIRANJE Z OSEBAMI, KI SO ZARADI SUMA NA OKUŽBO ALI POTRJENE OKUŽBE S SARS CoV-2 V IZOLACIJI ALI KARANTENI
Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih