Z znanjem do boljšega zdravja

Javni poziv za oddajo prostorov v najem

07. 06. 2017
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) objavlja javni poziv za oddajo prostorov v najem
  1. NAZIV IN SEDEŽ NAJEMODAJALCA

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana.

  1. PREDMET JAVNE OBJAVE/POZIVA

Predmet javnega poziva je oddaja ambulante s čakalnico (v nadaljevanju: poslovnega prostora) v  najem v stavbi na naslovu Ulica Arhitekta Novaka 2b,  Murska Sobota, parcelna številka 1398/2 , k.o. 105 Murska Sobota, številka stavbe 2844, št. dela stavbe 1, za izvajanje naslednjih dejavnosti: specialistične ambulantne dejavnosti .

Poslovni prostor je last NIJZ. Poslovni prostor se oddaja v najem, skladno s prostimi kapacitetami in delovnim procesom NIJZ, za enkrat tedensko po 3 ure  in za določen čas 1 leta  od podpisa pogodbe z možnostjo podaljšanja.

Poslovni prostor se nahaja v pritličju objekta, v skupni površini 45 m2. Poslovni prostor je opremljen.

 POGOJI ZA SODELOVANJE

Ponudbe interesentov morajo vsebovati naslednje dokumente:
 

  1. Izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti oziroma dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti;

 

  1. Višino najemnine za m2, ki jo je ponudnik pripravljen plačati, izraženo v absolutnih številkah (brez DDV);

 

  1. omejitve po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije: Prijavitelj oziroma odgovorna oseba prijavitelja izvajalca ne sme biti kaznovana ali biti v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, niti ne sme imeti omejitve poslovanja na podlagi tega zakona;

 

  1. objava podatkov: Prijavitelj dovoljuje uporabo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in soglaša z objavo rezultatov razpisa na spletni strani NIJZ, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov;

 

  1. KRITERIJI

Ponudbe z zahtevanimi dokazili naj interesenti pošljejo priporočeno na naslov:
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, s pripisom:
» ZA JAVNI POZIV – NE ODPIRAJ«.

Rok za oddajo ponudb je 15 dni od objave. Pri odločitvi o oddaji poslovnega prostora bo NIJZ izbral ponudbo z najvišjo predlagano najemnino, ki bo izpolnjevala vse navedene pogoje.

Pred prevzemom poslovnega prostora je izbrani interesent dolžan plačati varščino za čas uporabe poslovnega prostora. Varščina znaša šest mesečnih najemnin za poslovni prostor, ki bo oddan v najem. Po prenehanju najemnega razmerja se varščina, valorizirana z indeksom rasti življenjskih potrebščin, vrne upravičencu.

Nacionalni inštitut za javno zdravje si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
 
Vse dodatne informacije v zvezi z javno oddajo dobite po telefonu št. 02 5302 110 tajništvo OE MS. Ogled poslovnega prostora je mogoč po dogovoru.


Udeleženci razpisa bodo o njegovem izidu obveščeni praviloma v 15 dneh po izbiri.

 

Celoten dokument se nahaja na naslednji povezavi.