Z znanjem do boljšega zdravja

Izvedba regijske delavnice na temo »Podpora neodvisnemu življenju krhkih starejših v domačem okolju«

17. 09. 2020
Na NIJZ Območni enoti Murska Sobota smo 15. 9. 2020 pripravili in izvedli delavnico na temo podpore neodvisnemu življenju krhkih starejših v domačem okolju.

Na NIJZ Območni enoti Murska Sobota smo pripravili in izvedli delavnico na temo podpore neodvisnemu življenju krhkih starejših v domačem okolju.

Udeleženci delavnice so bili predstavniki zdravstvenih ustanov, doma starejših občanov, centrov za socialno delo, društva upokojencev, ponudnik storitev nege na domu.

Predstavljene in obravnavane so bile teme javnozdravstvenih izzivov na področju zdravja starejših s poudarkom na krhkosti, predstavljen je bil projekt niCE-life INTERREG CE-razvoj integriranega pristopa povezovanja inovativnih tehnologij s storitvami za čimbolj neodvisno življenje krhkih starejših, vloga patronažnega varstva v podpori krhkim starejšim na domu, primer dobre prakse uporabe tehnologij/sodelovanja z zdravstvenimi ustanovami in domovi za starejše.

Delavnica je potekala interaktivno z izmenjavo mnenj deležnikov v pomurski regiji o izzivih, ki jih prinaša staranje Na projektni delavnici se je po  izvedenih predavanjih razvila pestra razprava, po vzoru prilagojene fokusne skupine. Vsi udeleženci so izpostavili prednosti  posredovanih informacij ter medsebojnega povezovanja in sodelovanja.  Vsi udeleženci so izpostavili pereča vprašanja, si izmenjali dobre izkušnje/pristope ter podali pobude oziroma predloge na naslednjih prioritetnih področjih:

  • dvig udeležbe starejših v programih CKZ/ZVC,
  • plačilna disciplina uporabnikov socialnih storitev,
  • manjša socialna izoliranost starejših v času COVID ukrepov,
  • intenzivnejše pridobivanje novih članov društev upokojencev,
  • spodbujanje prostovoljstva,
  • potrebe po prilagajanju storitev potrebam starejših,
  • diferenciacija uporabnikov in storitev,
  • ustrezno financiranje oskrbe/pomoči na domu, ki zmanjšuje trenutno naraščanje neenakosti med starejšimi prebivalci Slovenije, glede na različne zmogljivosti občin,
  • nujna potreba po vzpostavitvi oz. okrepitvi koordinacije oskrbe starejših po končani bolnišnični obravnavi.

Program dogodka je dosegljiv na naslednji povezavi.