Z znanjem do boljšega zdravja

Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih

Osnovni namen projekta je informacijsko podpreti delo Centrov za krepitev zdravja v 25 zdravstvenih domovih, ki so bili uspešni na javnem razpisu za izbor operacij.

Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih je projekt, ki je del sklopa 2 (investicijski del) projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih in projekta Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja v Sloveniji (http://www.nijz.si/sl/most-model-skupnostnega-pristopa-za-krepitev-zdravja-in-zmanjsevanje-neenakosti-v-zdravju-v-lokalnih).

 

Projekt Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih pomembno prispeva k ciljem naložbe, opredeljene v Operativnem programu za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine", prednostna naložba 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev«, specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (80%) in nacionalnega sofinanciranja (20%).

Trajanje projekta: 1.1.2018 - 31.12.2019

Vrednost projekta: 2.000.000 evrov, od tega EU sredstva (ESRR) 1.600.000 evrov (80%) in nacionalna sredstva 400.000 evrov (20%).

www.eu-skladi.si