Z znanjem do boljšega zdravja

Ekonomsko breme sladkorne bolezni v Sloveniji 2012

22. 10. 2014
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izvedel raziskavo Ekonomsko breme sladkorne bolezni v Sloveniji 2012. Ugotovitve kažejo, da znašajo ekonomski stroški sladkorne bolezni za zdravstveni sistem najmanj 120 milijonov EUR na leto. Naraščajoči stroški v povezavi s sladkorno boleznijo izpostavljajo potrebo po učinkovitih preventivnih programih in zagotavljanju kakovostne obravnave sladkornih bolnikov.

Sladkorna bolezen je kronična bolezen, ki zaradi velike pogostnosti, zapletov in spremljajoče obolevnosti ter kompleksne obravnave predstavlja velik javnozdravstveni problem.. Mednarodna zveza za sladkorno bolezen (IDF) ocenjuje izdatke zdravstvenih blagajn držav EU za preprečevanje in zdravljenje sladkorne bolezni in njenih zapletov v letu 2013 na 100 milijard EUR. Zaradi sprememb v življenjskem slogu in staranja prebivalstva je pričakovati, da se bosta ekonomsko in družbeno breme sladkorne bolezni še povečevala.
 

Stroški sladkorne bolezni v Sloveniji

NIJZ je zaključil raziskavo neposrednih in posrednih stroškov sladkorne bolezni z vidika zdravstvenega sistema. Pri izračunih niso upoštevane osebe s sladkorno boleznijo, ki bolezen obvladujejo brez zdravil. Ob pomanjkanju podatkov niso bili v analizo ekonomskega bremena sladkorne bolezni vključeni neposredni nemedicinski stroški (npr. stroški oskrbe, ki jo izvajajo sorodniki, prevozi v povezavi z zdravljenjem ipd.) in pri nekaterih dejavnostih sladkorni bolezni pripisljivi delež stroškov zdravstvenih obravnav. Zaradi omenjenih omejitev raziskave je ocena zdravstvenih stroškov zagotovo podcenjena.

Neposredni medicinski stroški so ocenjeni na 114,3 milijona EUR, od tega 35 % predstavljajo zdravila (antihiperglikemiki 25 % in ostala izbrana zdravila 10 %) ter 14 % medicinski pripomočki, 14 % bolnišnično zdravljenje, 13 % nega v socialnih zavodih, drugi stroški zdravljenja in vodenja bolezni, med katerimi so obiski pri zdravnikih na primarni in sekundarni ravni, pa predstavljajo okrog četrtino celotnih neposrednih stroškov.

Posredni stroški bolezni vključujejo finančne posledice izgubljene produktivnosti zaradi obolevnosti in umrljivosti. V raziskavi znašajo ocenjeni posredni stroški 5,5 milijona EUR, od tega začasna zadržanost od dela (bolniški stalež) 2,3 milijona EUR ter izgubljen bodoči prihodek 3,2 milijonov EUR. Ob pomanjkanju podatka o invalidnosti in prezgodnjih upokojitvah kot posledicah sladkorne bolezni ni bilo mogoče oceniti tega stroška, zato je tudi ocena posrednih stroškov znatno podcenjena.

Potreba po učinkovitih preventivnih ukrepih

Z zdravim načinom življenja sladkorno bolezen lahko preprečimo ali odložimo na kasnejše obdobje. Breme te bolezni se povečuje zaradi staranja prebivalstva, sprememb v življenjskem slogu in socialnih neenakosti v zdravju. Dejavniki življenjskega sloga, ki prispevajo k rasti prevalence sladkorne bolezni, med slovenskim prebivalstvom nimajo ugodnih trendov. Za učinkovito oskrbo je izjemno pomembno prepoznavanje oseb z visokim tveganjem ter zgodnje odkrivanje in pravočasno zdravljenje, s čimer lahko preprečimo kasnejše zaplete v razvoju bolezni.

Analize stroškov bolezni v času ekonomske krize in varčevalnih ukrepov zato ključno prispevajo k oblikovanju politik javnega zdravja, ki lahko na osnovi dobrih informacij opredeli prioritete in ustrezno preusmeri sredstva in aktivnosti. Med dolgoročno stroškovno najučinkovitejše ukrepe štejejo preventivni ukrepi.

 

Ocena neposrednih medicinskih stroškov
STROŠKOVNI DEJAVNIKVREDNOST V EUR
bolnišnično zdravljenje 15.708.780
obiski pri zdravniku na primarni ravni (kurativni obiski)5.198.038
obiski pri specialistih7.146.292
dializna dejavnost7.188.651
transplantacija2.097.639
rehabilitacija4.438.901
zdravila na recept – antihiperglikemiki28.172.263
zdravila na recept – izbrane skupine zdravil11.347.910
medicinski pripomočki16.526.435
nega v socialnovarstvenih zavodih DSO, DU14.830.982
javnozdravstveni programi-preventivni obiski in izobraževanja 1.694.419
Skupaj114.350.310