Z znanjem do boljšega zdravja

Breme kaheksije in sarkopenije pri bolnikih s kroničnimi boleznimi: epidemiologija, patofiziologija in izidi - J3-9292

Prehranski status in telesni habitus sta skozi celotno življenje tesno povezana in imata določen naraven potek. Oba se lahko, predvsem zaradi življenjskega sloga, spreminjata in v sodobnem času smo pogosto priča izrazitim nihanjem v telesni teži posameznika.

Naziv projekta: Breme kaheksije in sarkopenije pri bolnikih s kroničnimi boleznimi: epidemiologija, patofiziologija in izidi - J3-9292

Trajanje projekta: 1. 7. 2018‒30. 6. 2022

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Temeljni projekt vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, kot partner v projektu pa sodeluje Splošna bolnišnica Murska Sobota.

Vodja projekta je dr. Jerneja Farkaš Lainščak.

Člani projektne skupine – Povezava SICRIS

Povezava na SICRIS podatke za projektno skupino

Opis projekta:

Prehranski status in telesni habitus sta skozi celotno življenje tesno povezana in imata določen naraven potek. Oba se lahko, predvsem zaradi življenjskega sloga, spreminjata in v sodobnem času smo pogosto priča izrazitim nihanjem v telesni teži posameznika. Ta se večinoma pojavljajo kot epizode povečanja telesne teže, ki jim sledijo obdobja prostovoljne izgube, zlasti zaradi estetskih razlogov. V medicini se telesni habitus najpogosteje opisuje z indeksom telesne mase; tako znanstvena kot klinična skupnost pa se predvsem ukvarjata s problematiko debelosti.

Med debelostjo in pojavnostjo kroničnih bolezni je jasno dokazana vzročna povezanost; odnos do debelosti pri bolnikih z razvitimi kroničnimi boleznimi pa je veliko bolj kompleksen. Danes velja, da izguba telesne teže pri starejših osebah in bolnikih s kronično boleznijo ni dober znak; že nekaj časa pa obstajajo dokazi, da velja ravno nasprotno, čemur pravimo paradoks debelosti z reverzno epidemiologijo. En ali več telesnih predelov (mišice, maščevje, kosti) lahko prizadene izguba, kar se v končni obliki kaže kot kaheksija. Ocenjujemo, da 10-70 % bolnikov s kroničnimi boleznimi razvije kaheksijo, ki je nepopravljivo stanje z zelo omejenimi terapevtskimi možnostmi in slabo prognozo. Zaradi razsežnosti kaheksije jo z vidika javnega zdravja lahko uvrstimo med velike javnozdravstvene probleme. Če so prizadete le skeletne mišice, govorimo o sarkopeniji, pri kateri so klinične posledice precej podobne kot pri kaheksiji.

V literaturi objavljeni epidemiološki podatki večinoma predstavljajo le ocene kaheksije in sarkopenije, pri čemer so bile uporabljene različne definicije teh dveh stanj na razmeroma majhnih populacijskih vzorcih. Pomanjkanje dobrih epidemioloških podatkov je lahko tudi posledica definicij teh dveh stanj, ki temeljijo na konsenzu strokovnjakov. Vsaj za nekatere od definicij velja, da so precej zapletene za uporabo v klinični praksi. V tem kontekstu je pomembno, da ima kaheksija in od nedavno tudi sarkopenija, svojo kodo v Mednarodni klasifikaciji bolezni, različica 10 (MKB-10). Zato je nenavadno, da v velikih podatkovnih zbirkah niso pogosteje uporabili omenjenih kod za epidemiološke raziskave. Tak pristop bi bil primeren tudi za prepoznavo bolnikov in vključitev v patofiziološke raziskave, saj so ta področja še zmeraj slabo raziskana.

Naš raziskovalni projekt bo imel dve vzporedni raziskavi: prva bo retrospektivna in se bo osredotočila na epidemiološke podatke, ki jih bomo pridobili iz velike podatkovne zbirke o hospitalizacijah (Spremljanje bolnišničnih obravnav, katere nosilec je NIJZ); druga bo prospektivna in bo pri bolnikih s kroničnimi boleznimi (srčnim popuščanjem, kronično obstruktivno pljučno boleznijo, kronično ledvično boleznijo, rakom) uporabila sedanjo definicijo za kaheksijo in sarkopenijo. V drugi raziskavi bomo tudi validirali več testov telesne zmogljivosti in odvzeli biološke vzorce za raziskovanje patofizioloških mehanizmov. Druga raziskava bo potekala v kliničnem okolju v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Podatke o bolnikih iz obeh raziskav bomo povezali s Centralnim registrom prebivalstva in nacionalno podatkovno zbirko o hospitalizacijah za spremljanje umrljivosti in/ali hospitalizacij.

Faze projekta in njihova realizacija:

 • Pregled relevantne literature širšega raziskovalnega področja
 • Priprava do dveh znanstvenih prispevkov o sarkopeniji in/ali kaheksiji pri bolnikih s kroničnimi boleznimi
 • Pregled in dokončna opredelitev nekaterih metodoloških značilnosti ter izvedbe obeh epidemioloških raziskav (retrospektivne in prospektivne) s pripravo ustrezne vloge za presojo etičnosti
 • Prošnja za podatke in pričetek izvedbe analize podatkov (retrospektivna raziskava)
 • Priprava na pričetek izvedbe prospektivne raziskave (raziskovalna oprema, meritve, postopki, naloge raziskovalcev)
 • Priprava znanstvenih povzetkov za domača in tuja strokovna srečanja

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

 • LAINŠČAK, Mitja, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Paradoks debelosti pri bolnikih s kronično boleznijo. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). 16. znanstvena konferenca Pomurska akademija Pomurju ob Stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 30. 11. do 1. 12. 2018: zbornik povzetkov. Murska Sobota: Pomurska akademsko znanstvena unija, 2018, str. 25. [COBISS.SI-ID 4371941]
 • LAINŠČAK, Mitja, ROSANO, Giuseppe M. Cancer cachexia: an orphan with a future. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2019, vol. 10, no. 1, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 3372923]
 • CVETINOVIĆ, Nataša, LONČAR, Goran, ISAKOVIĆ, Andjelka M., HAEHLING, Stephan, DOEHNER, Wolfram, LAINŠČAK, Mitja, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Micronutrient depletion in heart failure: common, clinically relevant and treatable. International Journal of Molecular Sciences 2019, vol. 20, no. 22, str. 5627-1-5627-14. [COBISS.SI-ID 4658917]
 • FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja. Psihosocialni dejavniki in sarkopenija. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Delovna in socialna razmerja - danes in jutri: Pomurska akademija Pomurju: (zbornik povzetkov). PAZU - Pomurska akademsko znanstvena unija, 17. znanstvena konferenca, 29. in 30. november 2019. 1. izd. Murska Sobota: Pomurska akademsko znanstvena unija, 2019, str. 13. [COBISS.SI-ID 17786931]
 • LONČAR, Goran, CVETINOVIĆ, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, ISAKOVIĆ, Andjelka M., VON HAEHLING, Stephan. Bone in heart failure. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2020, vol. 11, iss. 2, str. 381-393. [COBISS.SI-ID 15204867]
 • PEIXOTO DA FONSECA, Guilherme Wesley, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, DORA, Eva, HAEHLING, Stephan, LAINŠČAK, Mitja. Cancer cachexia and related metabolic dysfunction. International Journal of Molecular Sciences 2020, vol. 21, iss. 7, str. 1-19. [COBISS.SI-ID 4737765]
 • SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Self-care perception and behaviour in patients with heart failure: a qualitative and quantitative study. ESC Heart Failure 2021, vol. 8, no. 5, str. 1-10. [COBISS.SI-ID 56566531]
 • Ostalo v pripravi.