Z znanjem do boljšega zdravja

ANIMA

H2020-MG-2016-2017 (Mobility for Growth) MG-1-2-2017 (Reducing aviation noise).

Hrup letal predvsem v bližini letališč negativno vpliva na kakovost življenja, zdravje in počutje ljudi. Projekt ANIMA je namenjen preučevanju problematike naraščajočega letalskega prometa in razvoju novih pristopov za obvladovanja hrupa in zmanjševanje negativnih vplivov na javno zdravje. S pan-Evropsko mrežo ekspertov in z obravnavo možnosti sodelovanja na globalni ravni bo vzpostavljen skupni strateški raziskovalni načrt za zmanjšanje hrupa letal. Z namenom izboljšanja kakovosti bivanja v bližini letališč pa ne smemo ovirati razvoja letališč in njihove konkurenčnosti v evropskem prostoru. 

Projekt deluje v šestih delovnih sklopih:

  • Prvi sklop je namenjen koordinaciji dela.
  • Naloge drugega sklopa so posvečene kritičnemu pregledu in oceni strokovnih izsledkov o vplivih hrupa na zdravje ljudi ter učinkovitih politik obvladovanja hrupa. Izbor dobrih praks in smernic za učinkovito obvladovanje vznemirjenosti je namenjen nadgradnji uravnoteženega pristopa Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO).
  • Tretji sklop je posvečen poglobljenemu razumevanju pojava vznemirjenosti in motenj spanja zaradi hrupa v okolju. S pilotnimi študijami in anketami bodo ocenjene nove metode za zmanjšanje vznemirjenosti, testirane bodo nove in cenovno učinkovite rešitve načrtovanja rabe prostora. Pri tem bodo uporabljene tudi aplikacij za mobilne telefone. Namen je poiskati nove, boljše kazalce za oceno vplivov hrupa na zdravje ljudi.
  • Četrti sklop nalog je namenjen razvoju orodij za obvladovanje hrupa s katerimi naj bi zagotovili pomoč pri oblikovanju politik obvladovanja hrupa in novih raziskavah.
  • V petem sklopu bodo sodelovali končni uporabniki (letališča in javnost). Platforma skupnosti za letalski hrup bo omogočila sodelovanje javnosti pri zbiranju orodij in dobrih praks, ter iskanju skupnih rešitev ter odločanju o izbiri omilitvenih ukrepov z zagotavljanjem preučitve vseh možnih rešitev.
  • Zadnji sklop projektnih nalog je namenjen podpori pri koordinaciji raziskav na področju zmanjševanja hrupa letal na nacionalni in EU ravni.

S pan-Evropsko mrežo ekspertov in vodij projektov in tudi z obravnavo možnosti sodelovanja na globalni ravni bo vzpostavljen skupni strateški raziskovalni načrt za zmanjšanje hrupa letal. ANIMA je štirileten, stroškovno učinkovit projekt (celotna vrednost je 7.479.618,00 €).

Osnovan je na konzorciju 22 partnerjev z multidisciplinarnim znanjem in izkušnjami (predstavniki industrije, malih in srednje velikih podjetij, raziskovalnih organizacij, univerz, letališč in občin) iz 11 držav.

Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru pogodbe št. [769627].

Poročila
Priloge
Dogodki
Članki

Več informacij o projektu (ENG) je dostopnih na naslednji povezavi.