Zdravstveni statistični letopis 2016

1. Demografski podatki / Prebivalstvo

   Osnovni demografski podatki

   Pričakovano trajanje življenja, zdrava leta življenja

   Socialno - ekonomski kazalniki


2. Zdravstveno stanje prebivalstva

   2.1 Umrljivost

   2.2 Porodi in rojstva

   2.3 Fetalne smrti

   2.4 Obolevnost

      Bolezni srca in ožilja

      Rak

      Nalezljive bolezni

   2.5 Poškodbe

      Poškodbe pri delu

      Transportne nezgode

   2.6 Bolniška odsotnost


3. Determinante zdravja – dejavniki tveganja

   3.1 Prehranjevanje

   3.2 Čezmerna hranjenost in debelost

   3.3 Telesna dejavnost

   3.4 Raba alkohola

   3.5 Kajenje tobaka

   3.6 Uporaba prepovedanih drog

   3.7 Okolje

      Monitoring pitne vode

      Onesnaženost zraka - ozon

      Onesnaženost zraka - delci PM10

      Onesnaženost zraka - cvetni prah


4. Preventivni programi

   4.1 Precepljenost prebivalstva

   4.2 Presejalni programi

      Svit

      Zora

      Dora

   4.3 Vzgoja za zdravje


5. Zdravstveno varstvo na primarni ravni - zdravstvene storitve

   5.1 Zdravstveno varstvo vseh populacijskih skupin

   5.2 Patronažno zdravstveno varstvo

   5.3 Zobozdravstvo


6. Zdravstveno varstvo na sekundarni in terciarni ravni – zdravstvene storitve

   6.1 Specialistična ambulantna dejavnost

   6.2 Bolnišnične obravnave

   6.3 Obravnave na rehabilitaciji

   6.4 Sterilizacije


7. Ambulantno predpisana zdravila


8. Viri v zdravstvu (organizacijski, kadrovski in drugi viri)


9. Izdatki in viri financiranja zdravstvenega sistema


STATISTIČNA ZNAMENJA, KRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE

GRADIVO SO PRIPRAVILI

KOLOFON


Vsa poglavja združena v en dokument.