Z zdravjem povezan življenjski slog Romov

Pričujoča publikacija je dragoceni vir razumevanja zdravja ne le kot temeljne vrednote vsakega posameznika in družbe, temveč predvsem kot osnovne človekove pravice. Pravica do zdravja sodi tudi formalno med temeljne ekonomske, socialne in kulturne pravice. Že Splošna deklaracija človekovih pravic iz leta 1948 v 25. členu slehernemu posamezniku priznava »pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami«.