Neenakosti v zdravju - izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju

Medsektorsko povezovanje je ključno za prepoznavanje in zmanjševanje neenakosti v zdravju, ki so posledica kompleksnejše problematike tako na globalni kot nacionalni ravni. Da bi dosegli skupni cilj, to je prepoznavanje, zmanjševanje in preprečevanje neenakosti, je nujno povezovanje vseh deležnikov. Omogoča nam pripravo ustreznih in najbolj optimalnih predlogov ukrepov in rešitev za odločevalce, ki oblikujejo politike, ki vplivajo na zdravje in na neenakosti v zdravju. Slovenija je v Strategiji razvoja do leta 2030 med drugim zapisala, da bodo osrednja področja družbe osredotočena na skrb za zdravje. Zmanjšanje neenakosti v zdravju je med ključnimi sodobnimi izzivi pri ustvarjanju razmer za kakovostno življenje – cilj je izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v vseh regijah, še posebno med starejšimi, socialno šibkejšimi in manj izobraženimi.