Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. oktober 2018

KLJUČNI POUDARKI POROČILA

• Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 10. 2018 kažejo, da se nadaljuje trend skrajševanja čakalnih dob, konkretno so se v primerjavi s preteklim mesecem v povprečju skrajšale pri 73 % vseh vrst zdravstvenih storitev, ki jih spremljamo na mesečni ravni.

• Največ storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«. Pri prvih pregledih, ki jih spremljamo na mesečni ravni, je 48 % storitev, kjer je povprečna dolžina čakanja na termin daljša od dopustne meje, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa ta delež znaša 10 %.

• Pri prvih pregledih se je število čakajočih nad dopustno čakalno dobo v primerjavi z enakim obdobjem preteklega meseca zmanjšalo, in sicer za 1,74%. Drugače je pri ostalih zdravstvenih storitvah, kjer se je število tistih, ki čakajo nad dopustno mejo v primerjavi s preteklim mesecem povečalo za 9,16%, v 90% se je to število povečalo pri stopnji nujnosti »Redno«.

• Najdaljša dopustna čakalna doba pri čakanju na prvi termin ni spoštovana pri dveh terapevtsko-diagnostičnih storitvah in sicer pri vstavitev/odstranitev kohlearnega implanta in Kostno usidran slušni pripomoček – BAHA v lokalni anesteziji. Pri teh dveh storitvah na dan 1. 10. 2018 ne dobimo termina pri stopnji nujnosti »redno«, ki bi bil krajši od dopustne meje, je pa res, da vsako od storitev opravlja le en izvajalec zdravstvene storitve.