Z znanjem do boljšega zdravja

Publikacija: Slovenija brez tobaka - kdaj?

12. 10. 2015
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo pripravili publikacijo z naslovom ''Slovenija brez tobaka - kdaj?'', v kateri predstavljamo ključne podatke o posledicah kajenja tobaka in predloge ukrepov za Slovenijo, s katerimi bi zmanjšali razširjenost kajenja in posledice.

Publikacija je namenjena vsem, ki v različnih resorjih tako na ravni države kot na ravni lokalne skupnosti (so)ustvarjajo politiko na področju nadzora nad tobakom in lahko pripomorejo, da bo škoda zaradi tobaka v Sloveniji čim manjša ter vsem, ki na tem področju delujejo oziroma jih področje zanima. S publikacijo želimo predstaviti verodostojne informacije in podatke o obsegu problema in učinkovitih ukrepih, s katerimi lahko škodljive posledice tobaka zmanjšamo na najmanjšo možno mero.

V nacionalno zakonodajo je do maja 2016 treba vnesti določbe nove evropske Direktive o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov. Nekaterih ukrepov omejevanja tobačne industrije, pri katerih Slovenija zaostaja za drugimi državami, nova direktiva ne vključuje. Strokovnjaki zato poleg uvedbe določb iz direktive predlagamo uvedbo dodatnih naprednejših in stroških ukrepov, med ključnimi so nadaljnje znatno višanje obdavčitve in cen tobačnih izdelkov, popolna prepoved oglaševanja in razstavljanja tobačnih izdelkov, enotna (standardizirana) embalaža, dodatni ukrepi za zmanjšanje dostopnosti tobačnih izdelkov mladoletnim, strožje izvajanje zakonodaje in višje kazni za kršitve idr.

Kajenje tobaka povzroča veliko breme bolezni in prezgodnjih smrti ter s tem velike stroške za posameznika, zdravstveni sektor in družbo. V Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje tobaka, umre 10 oseb. Tobak kadi približno vsak četrti prebivalec Slovenije, star 15–64 let. S celovito kombinacijo poznanih učinkovitih ukrepov in popolnih prepovedi lahko pomembno zmanjšamo razširjenosti kajenja in s kajenjem povezano obolevnost, umrljivost in stroške. Številne evropske in druge države so v zadnjem obdobju sprejele različne učinkovite ukrepe in si nekatere tudi že zastavile cilj družba brez tobaka (delež kadilcev pod 5 %). Slovenija na področju ukrepov za zmanjševanje uporabe tobaka v zadnjem obdobju zaostaja za drugimi evropskimi državami. V preteklosti smo sicer uvedli številne učinkovite ukrepe, po letu 2007 pa se slovenska zakonodaja na področju nadzora nad tobakom ni spreminjala (razen sprememb trošarinske zakonodaje). Tobačna industrija ima v Sloveniji še vedno veliko možnosti za marketing tobačnih izdelkov oziroma spodbujanje začetka kajenja in zmanjševanje opuščanja kajenja. 

080 2777 svetovalni telefon za pomoč pri opuščanju kajenja

Opustitev kajenja je koristna za zdravje v kateremkoli obdobju življenja, največje koristi za zdravje pa prinaša opustitev kajenja pred 40. letom starosti. V pomoč pri opustitvi kajenja so v Sloveniji na voljo številne brezplačne vrste pomoči. Programi opuščanja kajenja potekajo v zdravstvenovzgojnih centrih, ki so v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji, na voljo je tudi svetovalni telefon za pomoč pri opuščanju kajenja na številki 080 2777.