Zrak

Priporočila prebivalcem po požaru pri Novem mestu

11. 08. 2017
Na tem mestu je objavljen pregled vseh do sedaj posredovanih informacij s področja varovanja zdravja prebivalcev po požaru v Zalogu pri Novem mestu.

11. avgust 2017

Agencija RS za okolje poroča o stanju voda po požaru v obratu Ekosistemi d.o.o. Na podlagi pridobljenih rezultatov preskušanj vode iz vodnjakov NIJZ opozarja, da njena uporaba ni primerna oziroma varna.

V nadaljevanju sledi sporočilo za javnost Agencije RS za okolje (ARSO):

Po požaru v obratu Ekosistemi d. o. o. je Agencija RS za okolje (Agencija) začela spremljati stanja voda.
Odvzeti so bili vzorci reke Krke, vodnjakov in izcednih požarnih vod.

Rezultati analiz kažejo:

V vzorcih vode reke Krke ni bilo preseganj okoljskih standardov iz Uredbe o stanju površinskih voda. Krka je imela glede na uredbo na tem merilnem mestu dobro stanje, vpliva požarnih voda ni zaznati. Dne 4. 8. 2017 je bila javljena prisotnost oljnega madeža. Ogled na terenu je pokazal, da ni šlo za oljni madež.

V dveh vodnjakih je bila voda obarvana črno in je imela vonj po fekalijah in onesnaženju. V odvzeti vodi so bili preseženi okoljski standardi za kovine. Zaradi vonja po fekalijah je bila izvedena mikrobiološka analiza vzorcev. V obeh vzorcih je določeno preseganje tako Escherichia coli kot tudi enterokokov. Rezultati kažejo, da so v vodi presežene mejne vrednosti za mikrobiološke parametre v odpadni vodi.

V prvem vzorcu izcednih požarnih voda izpod železnice (21. 7.) je bila presežena mejna vrednost za anionske in neionske tenzide, kar je posledica uporabe sredstev za gašenje. Ostali parametri niso presegli mejnih vrednosti iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 22. 7. 2017 se je kakovost izcedne vode izpod železnice izjemno poslabšala. Na videz je bila temno rjava, kalna, imela je vonj po plastiki in razpadlem organskem materialu, količina vode pa se je povečala.

Zato je Občina Straža dne 22. 7. 2017 pri NLZOH naročila ponovno vzorčenje izcednih požarnih vod. V tem vzorcu so bili dodatno analizirani še pesticidi in farmacevtske učinkovine. Rezultati analiz so bili ovrednoteni glede na mejne vrednosti parametrov onesnaženosti pri neposrednem in posrednem odvajanju v vode iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

V tem vzorcu vode so bili preseženi fizikalno-kemijski parametri, ki kažejo na onesnaženost z organsko maso, dušikovimi in fosforjevimi spojinami, fenoli, z benzenom, toluenom, borom, kobaltom, železom in manganom, adsorbljivimi organskimi halogeni, cianidi prost, anionskimi in neionskimi tenzidi, nonilfenoli, oktilfenoli in bisfenol A. V vzorcu smo določili tudi kofein, ki je značilen za komunalne odpadne vode in nekatera zdravila (ketoprofen, paracetamol, propifenazon, teofilin in diklofenak).

Rezultati analiz vode iz vodnjakov kažejo, da so požarne vode s površinskim odtokom dosegle vodnjake in da je onesnaženje vodnjakov posledica onesnaženih požarnih vod.

Priloge:

 - Sporočilo za javnost ARSO Okolje


7. avgust 2017

Glede na pridobljene rezultate preskušanja vzorcev vrtnin in zemljin ocenjujemo, da v širši okolici požara glede uporabe vrtnin in gibanja na prostem veljajo običajna higienska priporočila.

IZJEMA SO VIDNO ONESNAŽENE POVRŠINE, kjer so bile jasno zaznane posledice požara (saje, pepel, izcedne vode). Teh območij se izogibajte, v primeru stika pa upoštevajte vsa splošna priporočila v zvezi s požarom. Še vedno velja, da se sadje ali zelenjavo, na katerih so ali pa so bili vidni ostanki saj, zavrže in odstrani med komunalne odpadke. V petek, 4. avgusta 2017 smo bili obveščeni, da so občani zaznali onesnaženje v vodnjakih. Onesnažena voda iz vodnjaka ni primerna za uporabo. Pristojne institucije izvajajo potrebne raziskave in ukrepe. O rezultatih bomo poročali.

Rezultati preskušanj vzorcev zemlje z igrišč na območju vrtcev (Vrtec Vavta vas in Vrtec Pedenjped Novo mesto – enota Metka) kažejo skladnost z obstoječo zakonodajo, zato je igra na prostem varna za otroke, ob upoštevanju splošnih higienskih priporočil.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je prejela analizne izvide 5 vzorcev krme, ki so bili odvzeti v neposredni bližini požara (vzorci so bili odvzeti v oddaljenosti od 50 do 650 m od mesta požara). Rezultati analiz na dioksine, dioksinom podobne poliklorirane bifenile in dioksinom nepodobne poliklorirane bifenile (vsi nastajajo pri nepopolnem gorenju plastike in lesa) so pokazali, da so vsi vzorci skladni in varni.

Ne glede na skladnost in varnost vseh odvzetih vzorcev bo UVHVVR na območju Zaloga v okviru rednega spremljanja varnosti živil v prihodnje povečala število vzorcev mleka, v katerih bo ugotavljala prisotnost dioksinov, dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov in dioksinom nepodobnih polikloriranih bifenilov.

Na podlagi navedenega se krma lahko uporablja za krmljenje živali. Izjema bi bila le tista krma, na kateri so ob spravilu jasno vidne posledice požara (saje, pepel). Takšno krmo naj se zavrže. Prav tako se svetuje napajanje živali z vodo iz javnega vodovoda.


3. avgust 2017

Poročilo o aktivnostih NIJZ v zvezi s požarom v podjetju EKOSISTEMI d.o.o. v Zalogu pri Novem mestu za sejo Občinskega sveta Občine Straža


Skupna priporočila UVHVVR in NIJZ glede varnega uživanja živil za prebivalce in registrirane primarne pridelovalce

Rezultati vseh preskušanj vzorcev živil so pokazali, da so vsa vzorčena živila varna in skladna. Gre za vzorce vrtnin z vrtov prebivalcev, katerih odvzem je naročil NIJZ, in vzorce živil, ki jih je UVHVVR odvzela pri registriranih pridelovalcih. Ne glede na navedeno vsem prebivalcem in registriranim primarnim pridelovalcem svetujemo, da se sadje ali zelenjavo, na katerih so še vedno ali pa so bili vidni ostanki saj, zavrže in odstrani med komunalne odpadke (ne v kompost ali med biološke odpadke).

Za preostalo sadje in zelenjavo in pri vseh novo zraslih rastlinah in plodovih se priporoča običajno higiensko ravnanje. To pomeni, da se zelenjavo in sadje pred uporabo:

 • po potrebi oščetka, odstrani ostanke zemlje ali prahu,
 • po potrebi olupi ali odstrani zunanje liste,
 • vedno temeljito opere pod tekočo vodo.

Poročilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) o ugotovitvah nadzora kot posledici požara v podjetju Ekosistemi, Zalog (1. avgusta 2017, št. U061-6/2017)

Na dan začetka požara je predstavnik UVHVVR še isti večer (20. 7. 2017) izvedel ogled dogodka. 

Naslednji dan (petek, 21. 7.) je UVHVVR vzorčila 2 vzorca kmetijskih rastlin (zeleni deli koruze) v neposredni bližini obrata (v oddaljenosti 50 m in 150 m od mesta požara) z namenom ugotavljanja prisotnosti onesnaževal na zelenih delih rastlin in vzorca poslala v analizo na prisotnost dioksinov in furanov, dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB (snovi, ki lahko nastajajo pri nepopolnem gorenju plastike in lesa) v uradni laboratorij. Drugi pridelki v neposredni bližini požara niso bili identificirani. Ugotovljeno je bilo tudi, da v bližini pogorišča ni pašnih živali.

V torek, 25. 7. je UVHVVR izvedla preglede pri registriranih pridelovalcih v bližnji in daljni okolici. Ugotovljeno je bilo, da v krogu znotraj 300 m od požara ni pridelovalcev živil neživalskega izvora, ki bi trenutno dajali pridelke na trg. Za namene pridelave krme se v okolici nahajajo le površine s koruzo, travinja zaradi suše trenutno ni. Nosilcem dejavnosti UVHVVR priporoči, da ne uporabljajo kmetijskih pridelkov do rezultatov analiz in odločitve o možni uporabi le-teh. Zaradi dodatnih padavin je bilo v neposredni bližini požara 31. 7. odvzetih še 5 vzorcev travinja, ki so bili posredovani v analize na prisotnost dioksinov in furanov, dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB.

Iz rezultatov prvih 2 vzorcev kmetijskih rastlin (zeleni deli koruze, vzorčeno 21. 7.) je razvidno, da v neposredni bližini pogorišča lahko pričakujemo prisotnost dioksinov, dioksinom podobnih PCB oziroma dioksinom nepodobnih PCB. Zaradi možnosti kopičenja teh snovi v živilih živalskega izvora, je bilo za nadaljnjo uporabo kmetijskih pridelkov v živilski verigi  potrebno dodatno reprezentativno vzorčenje travinja. Ker je bil požar dokončno pogašen šele v nedeljo, 23. 7., je bilo vzorčenje izvedeno 31. 7. in na rezultate še čakamo.

UVHVVR je na podlagi podatkov s terena identificirala nova vzorčevalna mesta v večji oddaljenosti od požara. Odvzem dveh vzorcev živil (aronije in bučk) je bil izveden pri dveh registriranih pridelovalcih dne 26. 7. Rezultata analiz vzorcev živil sta pokazala, da dioksini in furani ter dioksinom nepodobni PCB niso bili zaznani, dioksinom podobni PCB pa so bili v koncentraciji nižji od akcijske meje za ukrepanje. Oba vzorca sta bila ocenjena kot skladna in varna.


28. julij 2017

Na NIJZ smo prejeli prve rezultate laboratorijskih analiz, in sicer vzorcev vrtnin, ki so pokazali, da izmerjene koncentracije ne presegajo mejnih vrednosti. Vrtnine bi torej lahko bile primerne za uživanje, vendar so analize zemljin in kmetijskih pridelkov še v izdelavi, zato do pridobitve vseh podatkov svetujemo nadaljnje izvajanje spodaj navedenih preventivnih ukrepov.

 • Pri intenzivnem gibanju, športnih in rekreativnih prireditvah na prostem, še zlasti pri tistih, pri katerih se zelo praši (npr. na makadamu), čim bolj omejite stik z zemljo, travo, peskom, prahom. Po gibanju si temeljito umijte roke in dele telesa, ki so prišli v stik s prahom, zemljo, travo.
 • Na območju onesnaženem s sajami čim bolj omejite stik z zemljo, travo, peskom in prahom. Onesnažene roke in vse druge dele telesa si temeljito umijte z milom in vodo.
 • Še posebej zaščitite otroke. Naj se ne dotikajo predmetov, zemlje, peska, trave ter ostalih rastlin, ki bi lahko bile onesnažene. Še vedno se naj ne igrajo v peskovniku. Opozarjajte in nadzorujte jih, da si umazanih rok ne dajejo v usta.
 • Po aktivnostih na prostem si pred vstopom v stanovanje stepite prah z obleke in očistite ali zamenjajte obutev, da čim manj prahu in zemlje zanesete v bivalne prostore. Dobro si umijte roke, še posebej na to opozorite in nadzorujte otroke.
 • Pred vstopom v bivalne prostore z mokro krpo obrišite tudi hišne ljubljenčke in poskrbite, da se ne zadržujejo na onesnaženih območjih, dokler ta niso očiščena.
 • Svetujemo, da redno mokro odstranjujete prah v bivalnih prostorih.
 • Svetujemo čiščenje onesnaženih zunanjih površin, ki so bile izpostavljene požaru, npr. okenske police. Posebno pozornost namenite površinam, kjer se zadržujejo otroci: igrala, stoli, mize … Čistite z raztopino detergenta. Mokre krpe oz. papirnate brisače po uporabi odložite v plastične vreče in zavrzite med komunalne odpadke.
 • Zelenjavo in sadje, na katerih so ostanki saj, zavrzite in odstranite med komunalne odpadke (ne v kompost ali med biološke odpadke).
 • Za vrtnine, ki niso vidno onesnažene, a so bile izpostavljene dimu in so zdaj zrele, priporočamo:
 • Listnate zelenjave (npr. solata, radič, blitva, špinača, rukola, peteršilj, listnata zelena, začimbe, ostala zelišča) ne uporabljajte. Počakajte do objave nadaljnjih navodil ali pa jo porežite in zavrzite. Na novo zrasla listnata zelenjava je užitna.
 • Odsvetujemo tudi uporabo stročjega fižola – pustite, da dozori v zrnje.
 • Plodovke in sadje, ki ga je mogoče lupiti  (npr. kumare, bučke, jajčevce, paradižnik, breskve, jabolka) pred uživanjem temeljito operite in olupite, pri zelju in ohrovtu pa odstranite zunanje liste in temeljito operite.
 • Tudi podzemna gomoljnata in korenasta zelenjava (npr. krompir, korenje, gomoljna zelena, česen, čebula) je po temeljitem pranju in lupljenju užitna.
 • Če zbirate kapnico in po požaru še ni bilo dežja, ob prvem dežju preprečite vtok meteorne vode s strehe ali druge zbiralne površine v zbiralnik.
Vrtci, športna društva in druge organizacije, ki vključujejo otroke na prizadetem območju, naj smiselno dosledno upoštevajo vsa zgoraj navedena priporočila.

 

Na NIJZ je tudi nadalje vsak delovnik od 9. ure do 13. ure na voljo posebna telefonska številka 051 255 133, kamor lahko sporočite morebitna vprašanja, opažanja in ostale informacije.


24. julij 2017

Spodaj navajamo dodatna priporočila glede uživanja vrtnin in sadja.

Zelenjavo in sadje, na katerih so ostanki saj, zavržemo.

Za vrtnine, ki niso vidno onesnažene, a so bile izpostavljene dimu in so zdaj zrele, priporočamo:

 • Listnate zelenjave (npr. solata, radič, blitva, špinača, rukola, peteršilj, listnata zelena, začimbe, ostala zelišča) in paprike ne uporabljajte. Počakajte do objave nadaljnjih navodil ali pa jih porežite oz. poberite in zavrzite med komunalne odpadke (ne v kompost ali med biološke odpadke) oz. skladno z navodili komunalnega podjetja.
 • Odsvetujemo tudi uporabo stročjega fižola – pustite, da dozori v zrnje.
 • Plodovke in sadje, ki ga je mogoče lupiti (npr. kumare, bučke, jajčevce, paradižnik, breskve, jabolka) pred uživanjem temeljito operite in olupite, pri zelju in ohrovtu pa odstranite zunanje liste. Olupki niso primerni za krmo živali ali kompostiranje.

Tudi podzemna gomoljna in korenasta zelenjava (npr. krompir, korenje, gomoljna zelena, česen, čebula) je po temeljitem pranju in lupljenju primerna za uživanje.

Od torka, 25. julija 2017, dalje bo na NIJZ vsak delavnik med 9. in 13. uro na voljo posebna telefonska številka 051 255 133, kamor lahko sporočite morebitna vprašanja, opažanja in ostale informacije.


23. julij 2017

Prebivalcem na območju vpliva požara poleg splošnih ukrepov ob večjih požarih, objavljenih dne 20. 7. 2017, posredujemo še dodatna priporočila, ki veljajo do nadaljnjega.

Odsvetujemo intenzivno gibanje, športne in rekreativne prireditve na prostem na območjih, kjer se še vidi in voha dim iz tleče deponije. Ravno tako naj se tovrstne aktivnosti ne izvajajo na prašnih površinah, ki so bile pod vplivom požara. 

Smer širjenja dima in smradu, ki se še vedno širi od požarišča, je odvisna od smeri vetra, ki se spreminja. Odpiranje oken in zračenje prostorov je zato treba prilagajati temu.

Na območju onesnaženem s sajami, oz. območju, preko katerega se je v času požara širil dim, čim bolj omejite stik z zemljo, travo, peskom in prahom. Onesnažene roke in vse druge dele telesa pa si temeljito umijte z milom in vodo.

Še posebej zaščitimo otroke. Naj se ne dotikajo predmetov, zemlje, peska, trave ter ostalih rastlin, ki bi lahko bile onesnažene. Opozarjajte in nadzorujte jih, da si umazanih rok ne dajejo v usta.

Po aktivnostih na prostem si pred vstopom v stanovanje stepite prah z obleke in očistite ali zamenjajte obutev, da čim manj prahu in zemlje zanesete v bivalne prostore. Dobro si umijte roke, še posebej na to opozorite in nadzorujte otroke.

Pred vstopom v bivalne prostore z mokro krpo obrišite tudi hišne ljubljenčke in poskrbite, da se ne zadržujejo na onesnaženih območjih, dokler ta niso očiščena.

Svetujemo, da redno mokro odstranjujete prah v bivalnih prostorih.

Svetujemo čiščenje onesnaženih zunanjih površin, ki so bile izpostavljene požaru, npr. okenske police. Posebno pozornost namenite površinam , kjer se zadržujejo  otroci: igrala, stoli, mize, … Čistite z raztopino detergenta. Mokre krpe oz. papirnate brisače po uporabi odložite v plastične vreče in zavrzite med komunalne odpadke.

Zrelih vrtnin, ki so bile izpostavljene dimu (npr. solata, paradižnik, bučke, kumare, radič, blitva, špinača, rukola, peteršilj, zelena, paprika) ne uporabljajte. Počakajte na rezultate preskušanj  in objavo nadaljnjih navodil.

Glede vrtnin in sadja, kot npr. fižol, krompir, korenček, jabolka, slive, se ravnate po navodilih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Svetujemo, da onesnaženo travo na vrtovih in zelenicah pokosite in zavržete.

Zeleni odpadki (pokošena trava, povrtnine, listje …), ne sodijo na kompost.

Če zbiramo kapnico, ob prvem dežju po požaru preprečimo vtok meteorne vode s strehe ali druge zbiralne površine v zbiralnik.

Vrtci, športna društva in druge organizacije, ki vključujejo otroke na prizadetem območju, naj smiselno dosledno upoštevajo vsa zgoraj navedena priporočila.

 

21. julij 2017

NIJZ je v jutranjih urah obvestili javne zavode v Novem mestu, Vavti vasi in Straži, še posebej vrtce, naj ne izvajajo aktivnosti na prostem. Svetujemo, da ostanejo v zaprtih prostorih in imajo zaprta vsa okna.

Smer vetra se nenehno spreminja, včeraj je bila glavna smer vetra jugovzhod, danes pa se veter obrača v nasprotni smeri. Glede na te smeri je NIJZ danes naročil vzorce na vrtovih manjših pridelovalcev, torej pridelovalcev za lastno uporabo. Vzorčenje izdelkov, ki so zreli in primerni za uživanje, izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Vzorčenje poteka v najožjem radiju okrog mesta prizorišča, najbolj oddaljen vzorec pa bodo vzeli v delu Novega mesta, ki je bil včeraj najbolj pokrit z dimom.

Za vzorčenje na kmetijskih površinah bo poskrbela Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Vsem, ki zbirajo kapnico, svetujemo, da preusmerijo prvo vodo, ki bo s strehe stekla po prvem dežju.

Ker se je na prizorišču požara zbiralo večje število ljudi, prebivalcem ponovno svetujemo, naj se po nepotrebnem ne izpostavljajo dimu in upoštevajo spodaj navedena priporočila za ravnanje ob večjih požarih. Omenjena priporočila veljajo do nadaljnjega.

Zvočno izjavo Bonie Miljavac najdete na naslednji povezavi.


20. julij 2017

Ob požaru nastanejo različne škodljive snovi, odvisno od materialov, ki jih je zajel ogenj, temperature in drugih pogojev pri gorenju.

Plinom in delcem, ki nastajajo pri požaru, smo neposredno izpostavljeni z vdihavanjem, kasneje pa lahko tudi preko hrane in vode. Z vdihavanjem ali zaužitjem  te snovi vstopijo v naš organizem in lahko škodljivo vplivajo na naše zdravje. Posledice za zdravje so lahko takojšnje ali zakasnele. Močno so odvisne od vrste onesnaževala, količine vnesene v telo, časa in stopnje izpostavljenosti, načina vnosa ter dovzetnosti posameznika.

Vdihavanje visokih koncentracij delcev in drugih onesnaževal lahko povzroča takojšnje draženje dihalnih poti, prizadene pa lahko tudi druge organske sisteme. Telo se v takšnih primerih odzove z vnetjem sluznic, ki ima za posledico solzenje oči in izcedek iz nosu, kašljanje in oteženo dihanje. Težave bolnikov z obstoječimi akutnimi in kroničnimi boleznimi dihal (npr. astma ali kronične obstruktivne pljučne bolezni - KOPB) se lahko povečajo. Stanje bolezni se lahko poslabša tudi pri bolnikih z boleznimi srca in ožilja, poveča se tudi možnost za nastanek srčne kapi. 

Še posebej so ogroženi dojenčki in otroci, nosečnice, starejši ljudje, ljudje z boleznimi srca in ožilja, ljudje z boleznimi  dihal (astmo, KOPB in bolniki z drugimi kroničnimi pljučnimi boleznimi), sladkorni bolniki.

Onesnaženemu zraku se lahko izognemo le z umikom v manj onesnaženo okolje. Nekaj časa lahko to zagotavljamo z zadrževanjem v zaprtih prostorih.

Delce, ki so lahko dodatno onesnaženi z organskimi in anorganskimi snovmi, lahko tudi zaužijemo. Med drugim se namreč posedajo tudi na sadje in zelenjavo ter na rastline, ki so krma za živali. Z dežjem se spirajo tudi v tla, tako bi se lahko preko podtalnice onesnažila tudi pitna voda.

Priporočila za prebivalce:

 • Ves čas upoštevajte priporočila ekip za reševanje oz. Uprave RS za zaščito in reševanje.
 • Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.
 • Osebna dekontaminacija: če ste bili izpostavljeni materialom, ki so nastajali pri požaru, odstranite prah in kontaminirano obleko ter jo shranite v plastično vrečko. Izpostavljeno kožo operite z velikimi količinami mila in vode. Obrišite se in ponovno izperite.
 • Izogibajte se prizadetih območij razen, če so reševalne ekipe že sporočile, da je vrnitev na prizadeta območja varna.
 • Če je v okolici pogorišča še vedno izrazit vonj, smrad po požaru, priporočamo zadrževanje izven območja ali v zaprtih  prostorih. Zadrževanje v zaprtih prostorih je začasna rešitev, saj se koncentracije onesnaževal v zraku v notranjih prostorih tudi pri zaprtih oknih in vratih počasi izenačijo s koncentracijami zunaj.
 • Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se temu področju izognemo dokler ta območja niso očiščena.
 • Izogibajte se dotikanju izpostavljenih površin, tekočin, ki so povezane s požarom in čim bolj zmanjšajte izpostavljenost izpustom v zrak tako, da se gibljete proti vetru ali stran od ognja oz. pogorišča.
 • Uporaba pitne vode - upoštevajte priporočila upravljavca vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje.
 • Priporočamo, da vrtnin in sadja, ki bi glede na doseženo stopnjo rasti oz. zrelosti že bili primerni za uporabo, ne uporabljate. Navedena priporočila veljajo tudi za ostale plodove do objave nadaljnjih navodil ter s tem povezanih morebitnih drugačnih napotkov oziroma novih priporočil.
 • Če je možno, preprečite raznos onesnažil (pepela) v neonesnažena območja (npr. menjava obutve pri prehodih iz onesnaženega predela v čisti, iz vrta v stanovanje).

Vrtci, ki so locirani v območju, ki je bilo izpostavljeno dimu in/ali sajam, naj prvi dan po požaru ne obratujejo, nato pa naj pridobijo in upoštevajo navodila pristojnih institucij. Enako velja tudi za športna društva, prireditve na prostem ...

Datoteke: