Z znanjem do boljšega zdravja

Prekuhavanje pitne vode v Sloveniji - stanje marec 2010 in primerjava z letom 2005

18. 05. 2010
Pregled ukrepov stalnega prekuhavanja pitne vode na oskrbovalnih območjih, ki oskrbujejo 50 ali več uporabnikov leta 2010 in primerjava z letom 2005.

Prekuhavanje pitne vode je začasni ukrep omejitve uporabe pitne vode zaradi fekalnega onesnaženja.

1. Ukrep stalnega prekuhavanja na sistemih za oskrbo s pitno vodo ali oskrbovalnih območjih, ki oskrbujejo 50 ali več uporabnikov

Iz poročil zavodov za zdravstveno varstvo (ZZV), v marcu 2010, je razvidno, da so na svojih območjih evidentirali skupaj 183 (19 %) od 953 vseh sistemov za oskrbo s pitno vodo oz. oskrbovalnih območij, ki oskrbujejo 50 ali več uporabnikov z ukrepom stalnega prekuhavanja pitne vode. Skupaj oskrbujejo 32.791 uporabnikov, kar je skoraj 2 % vseh evidentiranih uporabnikov. Glede na posamezne ZZV je največji delež oskrbovalnih območij s stalnim prekuhavanjem pitne vode na območju ZZV Novo mesto in sicer 45, kar je več kot polovica vseh (52 %), sledijo ZZV Nova Gorica (41 oskrbovalnih območij, kar je 45 %), Koper (15 oskrbovalnih območij, kar je 40 %), Murska Sobota (38 oskrbovalnih območij, kar je 37 %) ter Ljubljana (43 oskrbovalnih območij, kar je 20 %) in eno na območju ZZV Ravne na Koroškem. Na treh območjih ZZV: Celje, Kranj in Maribor ni nobenega oskrbovalnega območja z ukrepom stalnega prekuhavanja pitne vode (Preglednica 1).

V primerjavi z letom 2005 se je stanje spremenilo na vseh območjih ZZV, razen na območjih ZZV Maribor in ZZV Ravne na Koroškem, kjer ni bilo sprememb. V letu 2005 je bilo z ukrepom stalnega prekuhavanja pitne vode skupaj 264 (26 %) od 1.013 vseh oskrbovalnih območij, ki so oskrbovala 50 ali več uporabnikov, število uporabnikov s stalnim ukrepom prekuhavanja pa je bilo 42.703, kar je 2 % vseh evidentiranih. Tega ukrepa v letu 2005 ni bilo le na območju ZZV Maribor (Preglednica 2).

Preglednica 1: Ukrep stalnega prekuhavanja pitne vode na oskrbovalnih območjih, ki oskrbujejo 50 ali več uporabnikov, v letu 2010

 

CE

KP

KR

LJ

MB

MS

NG

NM

RK

SKUPAJ

št. vseh osk. območij*

180

38

101

213

78

102

91

86

64

953

št. osk.obm.-ukrep prekuh. v.

-

15

-

43

-

38

41

45

1

183

% osk.obm -ukrep prekuh. v.

-

39,5

-

20,2

-

37,3

45,1

52,3

1,6

19,2

št. vseh uporabnikov

222.845

144.940

184770

620.539

312.014

100.299

93.455

121.720

56.382

1.856.964

št. uporabnikov, ki prekuh. v.

-

2.005

-

7.291

-

3.972

12.601

5.072

1.850

32.791

% uporabnikov, ki prekuh. v.

-

1,4

-

1,2

-

4,0

13,5

4,2

3,3

1,8

* oskrbovalna območja, ki oskrbujejo 50 ali več uporabnikov

 

Preglednica 2: Ukrep stalnega prekuhavanja pitne vode na oskrbovalnih območjih, ki oskrbujejo 50 ali več uporabnikov, v letu 2005

 

CE

KP

KR

LJ

MB

MS

NG

NM

RK

SKUPAJ

št. vseh osk. območij*

180

38

101

214

88

135

94

99

64

1.013

št. osk.obm.-ukrep prekuh. v.

1

20

7

38

-

56

45

63

1

264

% osk.obm -ukrep prekuh. v.

0,6

52,6

6,9

17,8

-

41,5

47,9

63,6

1,6

26,1

št. vseh uporabnikov

222.845

133.545

184.770

620.539

312.658

98.006

96.368

122.833

56.382

1.847.946

št. uporabnikov, ki prekuh. v.

50

2.622

1.701

8.505

-

5.376

15.299

7.300

1.850

42.703

% uporabnikov, ki prekuh. v.

0,0

2,0

0,9

1,4

-

5,5

15,9

5,9

3,3

2,3

* oskrbovalna območja, ki oskrbujejo 50 ali več uporabnikov

 

2. Ukrep stalnega prekuhavanja na vseh sistemih za oskrbo s pitno vodo oz. oskrbovalnih območjih (vključno s tistimi, ki oskrbujejo manj kot 50 uporabnikov)

Iz poročil zavodov za zdravstveno varstvo (ZZV), v marcu 2010, je razvidno, da so na svojih območjih evidentirali skupaj 263 (24 %) od 1.105 vseh sistemov za oskrbo s pitno vodo oz. oskrbovalnih območij, vključno s tistimi, ki oskrbujejo tudi manj kot 50 uporabnikov z ukrepom stalnega prekuhavanja pitne vode. Skupaj oskrbujejo 34.590 uporabnikov, kar je 2 % vseh evidentiranih uporabnikov. Glede na ZZV je največji delež oskrbovalnih območij s stalnim prekuhavanjem pitne vode na območju ZZV Novo mesto in sicer 97, kar je več kot dve tretjini vseh (70 % vseh), ki oskrbujejo 6.124 uporabnikov, kar je 5 % vseh uporabnikov. Sledi ZZV Nova Gorica s 65 oskrbovalnih območij, kar je več kot polovica vseh (55 %) in ki oskrbujejo 13.195 uporabnikov (14 % vseh). Na območjih ZZV Koper in Kranj so spremembe manjše: na območju ZZV Koper stalno prekuhava pitno vodo 2.094 uporabnikov, kar je 1 % vseh in sicer na 17 oskrbovalnih območjih, kar je 40 % vseh, na območju ZZV Kranj pa 64 uporabnikov in sicer na 2 oskrbovalnih območjih. Na območjih ZZV Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ravne na Koroškem se, glede na oskrbovalna območja, ki oskrbujejo 50 in več uporabnikov, stanje ne razlikuje (Preglednica 1) (Preglednica 3).

V primerjavi z letom 2005 se je stanje spremenilo na vseh območjih ZZV, razen na območjih ZZV Maribor in ZZV Ravne na Koroškem, kjer ni bilo sprememb. V letu 2005 je bilo z ukrepom stalnega prekuhavanja pitne vode skupaj 303 (26 %) od 1.168 vseh oskrbovalnih območij, vključno s tistimi, ki so oskrbovala tudi manj kot 50 uporabnikov, število uporabnikov s stalnim ukrepom prekuhavanja pa je bilo 44.380, kar je 2 % vseh evidentiranih. Tega ukrepa v letu 2005 ni bilo le na območju ZZV Maribor. Na območjih ZZV Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ravne na Koroškem se, glede na oskrbovalna območja, ki oskrbujejo 50 in več uporabnikov, stanje ne razlikuje (Preglednica 2) (Preglednica 4).

 

Preglednica 3: Ukrep stalnega prekuhavanja pitne vode na vseh oskrbovalnih območjih, vključno s tistimi, ki oskrbujejo manj kot 50 uporabnikov, v letu 2010

 

CE

KP

KR

LJ

MB

MS

NG

NM

RK

SKUPAJ

št. vseh osk. območij*

196

43

124

235

83

102

116

138

68

1.105

št. osk.obm.-ukrep prekuh. v.

-

17

2

43

-

38

65

97

1

263

% osk.obm -ukrep prekuh. v.

-

39,5

1,6

18,3

-

37,3

55,2

70,3

1,5

23,8

št. vseh uporabnikov

223.704

144.940

185.354

621.245

312.264

100.299

94.073

122.770

56.457

1.861.106

št. uporabnikov, ki prekuh. v.

-

2.094

64

7.291

-

3.972

13.195

6.124

1.850

34.590

% uporabnikov, ki prekuh. v.

-

1,4

0,0

1,2

-

4,0

14,0

5,0

3,3

1,9

* vsa oskrbovalna območja, tudi tista, ki oskrbujejo manj kot 50 uporabnikov

 

Preglednica 4: Ukrep stalnega prekuhavanja pitne vode na vseh oskrbovalnih območjih, vključno s tistimi, ki oskrbujejo manj kot 50 uporabnikov, v letu 2005

 

CE

KP

KR

LJ

MB

MS

NG

NM

RK

SKUPAJ

št. vseh osk. območij*

196

47

124

236

114

132

121

130

68

1.168

št. osk.obm.-ukrep prekuh. v.

1

20

8

38

-

56

63

116

1

303

% osk.obm -ukrep prekuh. v.

0,5

42,6

6,5

16,1

-

42,4

52,1

89,2

1,5

25,9

št. vseh uporabnikov

223.704

133.776

185.354

621.245

313.386

98.055

96.740

123.698

56.457

1.852.415

št. uporabnikov, ki prekuh. v.

50

2.622

1.716

8.505

-

5.376

15.758

8.503

1.850

44.380

% uporabnikov, ki prekuh. v.

0,0

2,0

0,9

1,4

-

5,5

16,3

6,9

3,3

2,4

* vsa oskrbovalna območja, tudi tista, ki oskrbujejo manj kot 50 uporabnikov

 

Zaključek:

V Sloveniji je, z ukrepom stalnega prekuhavanja pitne vode, evidentiranih skupaj 34.590 uporabnikov, ki se oskrbujejo iz 263 sistemov za oskrbo s pitno vodo ali oskrbovalnih območij, vključno s tistimi, ki oskrbujejo manj kot 50 uporabnikov. Če upoštevamo samo sisteme, za katere veljajo zahteve Pravilnika o pitni vodi (oskrbujejo 50 ali več uporabnikov) je število manjše - 183 sistemov ali oskrbovalnih območij. V primerjavi z letom 2005 je stanje boljše, glede na to, da v letu 2010 na dveh območjih ZZV ni ukrepa stalnega prekuhavanja pitne vode oziroma na treh, če upoštevamo le oskrbovalna območja, ki oskrbujejo 50 ali več uporabnikov.

Število in delež tako oskrbovalnih območij kot uporabnikov in sicer tako vseh, kot tudi tistih, ki oskrbujejo le 50 in več uporabnikov se je v letu 2010 zmanjšalo glede na leto 2005. V letu 2010 se je, glede na leto 2005, zmanjšal delež oskrbovalnih območij, ki oskrbujejo 50 ali več uporabnikov in ki prekuhavajo pitno vodo za 7 % (število uporabnikov za 9.912), vseh oskrbovalnih območij pa za 2 % ter vseh uporabnikov za 9.790.

V Sloveniji je problem mikrobiološka kakovost pitne vode, zlasti na malih sistemih (50 - 500 uporabnikov), pri katerih je bilo leta 2007 zaradi fekalne onesnaženosti, neskladnih skoraj tretjina vzorcev. Zaradi možnih akutnih posledic, je obvladovanje mikrooganizmov v pitni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje. Evidentiran ukrep tudi ne pomeni, da se prekuhavanje dejansko izvaja.

Datoteke: