Spremljanje bolnišničnih obravnav

25. 11. 2021
Nacionalni inštitut za javno zdravje kot upravljalec zbirk s področja spremljanja bolnišničnih obravnav od 1. januarja 2013 dalje omogoča poročanje o bolnišničnih obravnavah preko enotnega informacijskega sistema spremljanja bolnišničnih obravnav e-SBO. Nov sistem e-SBO zamenjuje in ukinja obstoječa sistema Bolob (Informacijski sistem bolnišničnih obravnav za posamezne bolnišnične epizode) in SPP (Podatkovna zbirka bolnišničnih obravnav istega tipa).

Izvajalci zdravstvene dejavnosti so do konca leta 2012 poročali podatke o bolnišničnih obravnavah na NIJZ v dva informacijska sistema, ki sta imela usklajene skupne definicije in zaloge vrednosti, in sicer:

  • Informacijski sistem bolnišničnih obravnav za posamezne bolnišnične epizode (BOLOB) in
  • Podatkovno zbirko bolnišničnih obravnav istega tipa (e-SPP)

Vsa prizadevanja NIJZ težijo k optimizaciji poročevalskih procesov, boljši kvaliteti zbranih podatkov in seveda izpolnjenim poročevalskim obveznostim.  Za zmanjšanje administrativnih bremen izvajalcev bolnišnične zdravstvene dejavnosti, smo oba zgoraj opisana sistema združili, tako da je od 1. januarja 2013 dalje omogočeno poročanje bolnišničnih obravnav  v enoten informacijski sistem spremljanja bolnišničnih obravnav e-SBO.


Metodološka gradiva

Metodološka navodila

Metodološka navodila za spremljanje bolnišničnih obravnav so namenjena:

  • vsem izvajalcem zdravstvenih dejavnosti, ki v skladu z veljavnim Splošnim dogovorom za pogodbeno leto  (priloga BOL)  izvajajo akutno bolnišnično obravnavo (SPP) kot navodilo za poročanje podatkov o bolnišničnih obravnavah istega tipa Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje;
  • bolnišnicam kot navodilo za poročanje podatkov o bolnišničnih obravnavah Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

Poročanje podatkov SBO za leto 2022:
Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o bolnišničnih obravnavah preko aplikacije ePrenosi, v 2.1
Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije ePrenosi, v 2.6

Poročanje podatkov SBO za leto 2021:
Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o bolnišničnih obravnavah preko aplikacije ePrenosi, v 2.0
Specifikacije preverjanja podatkov preko aplikacije ePrenosi, v 2.5

Poročanje podatkov SBO za leto 2020:

 
Poročanje podatkov SBO za leto 2019:
 
Poročanje podatkov SBO za leto 2018:
 
Poročanje podatkov SBO za leto 2017:
 
 
 

Klasifikacije in šifranti

Seznam veljavnih šifrantov za Spremljanje bolnišničnih obravnav za leto 2017
Seznam veljavnih šifrantov za Spremljanje bolnišničnih obravnav za leto 2016
Seznam veljavnih šifrantov za Spremljanje bolnišničnih obravnav za leto 2015
Seznam veljavnih šifrantov za Spremljanje bolnišničnih obravnav za leto 2014
Seznam veljavnih šifrantov za Spremljanje bolnišničnih obravnav za leto 2013 (verzija 2, september 2013)
Šifrant države stalnega bivališča osebe (po Klasifikaciji teritorialnih enot za statistiko (NUTS)) – velja od 2016
Šifrant države stalnega bivališča osebe (po Klasifikaciji teritorialnih enot za statistiko (NUTS), dopolnjeni po predlogu EUROSTATA) – velja od 2007
Šifrant občin z regijo bivališča za določitev nadomestne identifikacijske številke, GURS + NIJZ – velja od 1. 1. 2015 naprej

Klasifikacija kraja dogodka (po ICECI) - namenjena koderjem (velja do 31. 12. 2017)
Šifrant iz Klasifikacije kraja dogodka (po ICECI) - namenjen informatikom (velja do 31. 12. 2017)
Klasifikacija aktivnosti v času nastanka poškodbe / zastrupitve (po ICECI) - namenjena koderjem (velja do 31. 12. 2017)
Šifrant iz Klasifikacije aktivnosti v času nastanka poškodbe / zastrupitve (po ICECI) - namenjen informatikom (velja do 31. 12. 2017)
Klasifikacija predmetov in snovi (po ICECI) - namenjena koderjem (velja do 31. 12. 2017)
Šifrant iz Klasifikacije predmetov in snovi (po ICECI) - namenjen informatikom (velja do 31. 12. 2017)

Klasifikacija kraja dogodka (po ICECI) - namenjena koderjem (velja od 1. 1. 2018)
Šifrant iz Klasifikacije kraja dogodka (po ICECI) - namenjen informatikom (velja od 1. 1. 2018)
Klasifikacija aktivnosti v času nastanka poškodbe / zastrupitve (po ICECI) - namenjena koderjem (velja od 1. 1. 2018)
Šifrant iz Klasifikacije aktivnosti v času nastanka poškodbe / zastrupitve (po ICECI) - namenjen informatikom (velja od 1. 1. 2018)
Klasifikacija predmetov in snovi (po ICECI) - namenjena koderjem (velja od 1. 1. 2018)
Šifrant iz Klasifikacije predmetov in snovi (po ICECI) - namenjen informatikom (velja od 1. 1. 2018)

Šifrant poklicev (po Standardni klasifikaciji poklicev, SKP-08 - SURS, dopolnjeni v IVZ) – ažuriran, velja od 2011

Uporabne povezave:
Šifrant vrste zdravstvene dejavnosti (VZD)
Avstralska modifikacija desete revizije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM)
Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP)


Podatki

NIJZ podatkovni portal - https://podatki.nijz.si


Publikacije

SPP - Vprašanja in odgovori o sistemu razvrščanja bolnišničnih obravnav (SPP) in financiranju bolnišnic

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 6.2 Bolnišnične obravnave