Prijava poškodbe pri delu

13. 02. 2015
Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in iz dela, če prevoz organizira delodajalec. Poškodbo je potrebno prijaviti, če je delavec zaradi nje odsoten z dela najmanj en dan. Prijava poškodbe s strani delodajalca in potrditev pri zdravniku pomeni, da je delavec upravičen do izplačila 100% nadomestila za čas bolniške. Prijaviti je potrebno tudi smrtne poškodbe, saj prijava med drugim omogoča uveljavljanje pravic zavarovancev.

Na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva se za prijavo poškodbe pri delu uporablja obrazec Prijava nezgode - poškodbe pri delu (ER-8), ki je dosegljiv na tej strani, naprodaj pa je tudi v prodajalnah tiskovin. Obrazec izpolni delodajalec v štirih izvodih, ki jih poškodovanec izroči svojemu izbranemu osebnemu zdravniku. Dosedanji način prijavljanja in obrazec ostajata nespremenjena.

 

Prijava poškodbe pri delu, ER-8

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS je 24. junija 2013 objavilo Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu, ki predpisuje spremenjen obrazec za prijavljanje Inšpektoratu za delo. Pred objavo pravilnika je prijavljanje potekalo na obrazcu, usklajenem za vse uporabnike. Ker je s pravilnikom nastalo dodatno breme za delodajalce, je na podlagi dogovora med ministrstvoma, pristojnima za zdravje in delo, 14. avgusta 2013 objavljeno obvezno navodilo, ki začasno ponovno predpisuje uporabo prve strani obrazca iz prejšnjega odstavka tudi za prijavljanje Inšpektoratu RS za delo.

Obvezno navodilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v priponki.

Prijava se izpolni na obrazcu ER-8, ki ga kupite v knjigarnah ali sami natisnete v štirih izvodih (pripeto v PNPD_IVZ_obrazec_v04.doc obliki ali v PNPD_IVZ_obrazec_v04.pdf obliki).

Za izpolnjevanje potrebujete navodila, šifrante ter opis in pojasnila posameznih podatkov.

Podatki, ki se zberejo na nivoju države in v EU so pomembni za preprečevanje nezgod v bodoče.

 

Navodila za izpolnjevanje obrazca

Pred izpolnjevanjem obrazca je potrebno poznati podatke o poškodovani osebi, o delodajalcu in natančne okoliščine nastanka nezgode.

Obrazec obsega dve strani in ga je potrebno izpolniti v štirih izvodih in ga na vseh štirih prvih straneh opremiti z žigom podjetja. Tiskani obrazec DZS 8,33 je samokopirni, zato je pred začetkom izpolnjevanja potrebno oba dela obrazca ločiti, po izpolnjevanju pa preveriti, ali so vsi podatki na vseh izvodih čitljivi. Obrazec je možno izpolniti le z natančno uporabo šifrantov.

S strani delodajalca izpolnjen obrazec mora dopolniti izbrani zdravnik poškodovanca ali izjemoma drugi zdravnik, ki ima podatke o zdravstvenem stanju poškodovanca. Prijavo je potrebno izpolniti čimprej, saj ta poškodovancu daje podlago za koriščenje pravic, ki mu pripadajo po zakonodaji.

 

Štirje potrjeni izvodi obrazca so namenjeni:

  • en izvod se vrne delodajalcu
  • en izvod se hrani v medicinski dokumentaciji poškodovanca pri izbranem osebnem zdravniku
  • dva izvoda izbrani zdravnik posreduje izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, od katerih en izvod prejme Nacionalni inštitut za varovanje zdravja preko Območnih enot NIJZ za vodenje zdravstvene statistike.

V primeru, da delodajalec od zdravnika prejme pomotoma več kot en izvod, prosimo da delodajalec dva izvoda posreduje na najbližjo izpostavo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj bo spremenjeno pisno navodilo na obrazcu uveljavljeno postopoma.

Kontrolo in dopolnjevanje podatkov za zdravstveno statistiko opravljajo Območne enote NIJZ.

Prvo stran obrazca je možno uporabiti tudi za prijavljanje po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu po navodilih na spletni strani http://www.id.gov.si/si/storitve/obrazci/prijava_nezgode_pri_delu_na_irsd/.

Delodajalec pošlje peto kopijo prve strani direktno na Inšpektorat RS za delo.

 

Zakonske opredelitve

Kaj se šteje za poškodbo pri delu, je definirano v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - 2 (člen 66, 67).

Kdo je zavarovan za poškodbo pri delu (delavci, kmetje, študenti, prostovoljci), določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (členi 16, 17, 18).

Prijavo za pravice iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja ureja Pravilnih o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zbiranje podatkov za zdravstveno statistiko je predpisano v Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvene dejavnosti (Priloga IVZ 5).

Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/13).


Metodološka gradiva

Metodološka navodila
Metodološka navodila ver. 1.0, januar 2007
Metodološka navodila ver. 1.2, januar 2013


Klasifikacije in šifranti

 


Podatki

NIJZ podatkovni portal - https://podatki.nijz.si


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 2.5 Poškodbe