Alkohol

Oddaja naročila socialnih in drugih posebnih storitev za izbor zunanjih izvajalcev »SOPA«

11. 07. 2018
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Nina Pirnat, dr. med. spec., v vlogi upravičenca za izvajanje projekta »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci« objavlja

oddajo naročila za socialne in druge  posebne storitve, v sklopu projekta  »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci s kratkim nazivom »SOPA« (»Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola«)

 

Namen naročila je sodelovanje pri projektu SOPA, ki bo iz baze povabil izbrane izvajalce k izvajanju posameznih projektnih aktivnosti. Prednost pri izbiri za izvedbo posamezne naloge bodo imeli  izvajalci, ki delujejo na področjih in izvajajo tiste dejavnosti, ki so skladne z namenom in cilji projekta SOPA. Naročnik je izvedel predhodno raziskavo, v kateri je pridobil podatke o možnih izvajalcih storitev po posameznih sklopih, razen za področja, za katera je s takimi informacijami že prej razpolagal. Izvajalci, ki bodo vabljeni k sodelovanju, bodo za izvedbo dejavnosti z NIJZ podpisali pogodbo. Pogoji in vrednost pogodbe bodo določeni glede na obseg in vrsto naloge. Organizacija ima pravico zavrniti izvedbo naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje z NIJZ.

 

Oddaja naročila  je sestavljena iz desetih sklopov (A, B, C, D, E, F, G, H, I in J).

Izvajalec mora za to javno naročilo izpolnjevati pogoje opravljanja storitev na enem izmed naslednjih desetih področij. Na opredeljenih področjih bo skupno izbranih do 10 organizacij glede na doseganje spodnjih kriterijev:

 

  1. Izvajalec področja dobrodelne organizacije (CPV koda: 75200000-8 Storitve za družbeno skupnost)
  1. Izvajalec področja  gibalno ovirani (CPV koda: 98000000-3 Druge javne, skupne in osebne storitve)
  1. Izvajalec področja duševnega zdravja (CPV koda: 98000000-3 Druge javne, skupne in osebne storitve)
  1. Izvajalec področja družina oz. socialno varstvo (CPV koda: 85312310-5 Usmerjevalne storitve)
  1. Izvajalec področja slepi in slabovidni (CPV koda: 98000000-3 Druge javne, skupne in osebne storitve)
  1. Izvajalec področja gluhi in naglušni (CPV koda: 98000000-3 Druge javne, skupne in osebne storitve)
  1. Izvajalec splošne koristne dejavnosti v verskih skupnostih (CPV koda: 98131000-0 Storitve verskih organizacij)
  1. Izvajalec področja kultura (CPV koda: 85322000-2 akcijski program za družbeno skupnost)
  1. Izvajalec področja šport (CPV koda: 85322000-2 Akcijski program za družbeno skupnost)
  1. Izvajalec področja zaposlovanja in brezposelnosti (CPV koda: 85312310-5 Usmerjevalne storitve)

 

Vsak izvajalec, od sklopa A do sklopa J, se lahko prijavi v vse sklope, če izpolnjuje navedene pogoje, ki bodo točkovani v skladu z merili v Prilogi 1.  

Dodatne opredelitve pogojev sklopov so navedene v dokumentu Terminologija.

Rok za predložitev vlog na tem javnem pozivu je 9 dni od objave poziva na predpisanem obrazcu, in sicer najkasneje do 20. 7. 2018.

Vloge se pošljejo na elektronski naslov pr_sopa@nijz.si, pri čemer morajo biti vsi obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani, pripeti k prijavi v pdf obliki. Izpolnjen prijavni obrazec se odda tudi v word dokumentu.

 

PRILOGE bodo sledeči dokumenti:

Več informacij o projektu najdete na spletni strani projekta SOPA www.sopa.si


Vprašanje in odgovor z dne 12. 7. 2018  
Vprašanje št. 1:
Spoštovani ! Mi lahko poveste, kaj vse moramo poslati tisti, ki smo se prijavili na vaš razpis in se strinjamo z podatki, ki smo jih navedli v takratnem obrazcu ?
 
Odgovor št. 1:
V primeru že oddane prijave na javni poziv z dne 29.3.2018 je za vloge
na oddajo naročila socialnih in drugih posebnih storitev za izbor
zunanjih izvajalcev »SOPA« obvezna izpolnitev Prijavnega obrazca za
prijavitelje sklopov (A, B, C, D, E, F, G, H in I ) pod točkami I.,
III. in IV.
Izpolnitev točke II. je predvidena za spremembe ali nove prijave.

 

Vprašanje in odgovor z dne 13. 7. 2018 

Vprašanje št. 2:

Obvezni del določa sodelovanje v 18 LO. Kako oblikovati stroške, če se bodo posamezne aktivnosti izvajale npr. samo v 10. lokalnih okoljih. Pod katero točko prijave razmejimo število uporabnikov, ki so vključeni v preventivne programe programe (svetovalnica, krepitev družin, za starše, pedagoške delavce,..), ki jih izvaja ZVEZA. Strokovni delavci v društvih, ki so vključena v zvezo pa prav tako izvajajo, poleg urejanja zdravljenih alkoholikov po skupinah(v katere so vključeni tudi svojci ), tudi preventivne programe v okolju. Gre torej torej za podatek, da več kot 20% uporabnikov, ki so vključeni v programe niso obravnavani zaradi sindroma odvisnosti od alkohola.

Odgovor št. 2:

1.  V področje prijavnega obrazca za navedbo "- Število enkratnih/neponovljivih uporabnikov storitev vaših programov v celoti:" navedite vključene vse neponovljive uporabnike v vseh programih v področje prijavnega obrazca za navedbo "- Opis ranljive skupine; Delež storitev / programov namenjenih za ranljivo skupino" navedite število uporabnikov, ki so vključeni v preventivne programe.

2. Obvezni del določa sodelovanje v 18 LO. Kako oblikovati stroške, če se bodo posamezne aktivnosti izvajale npr. samo v 10. lokalnih okoljih.

Bolje točkovane bodo vloge, ki bodo v finančnem ovrednotenju zagotavljale delež izvedenih storitev v OE NIJZ (ki jih lahko izvede en izbrani sodelavec za več OE NIJZ) ter zagotavljale celovitejše pokrivanje LO kot izbrane izvajalce ter tako sledile pogoju, da predlagatelj zagotavlja vseslovensko mrežo oz. celovito geografsko pokritost ter predmetu naročila v točki 3.1, ki predvideva v povezovanje med različnimi poklici, v katerem se bodo izbrani sodelavci izvajalca medsektorsko povezovali s predstavniki iz zdravstva in socialnega varstva ter drugimi deležniki, ki sodelujejo pri izvajanju ukrepov v razvoju.

Zagotovljen delež izvedenih storitev v OE NIJZ (en izbrani sodelavec lahko namreč izvede storitve tudi za več OE NIJZ) v obveznem obsegu od točke 1-6 * 624 EUR

št. lokalnih okolij (do 18) * št. storitev na lokalno okolje (do 6) * 32,5 EUR

št. lokalnih okolij (do 18) * delež LO *delež izvedenih storitev v OE NIJZ  * 172,89 EUR

Seštevek = Cena

* Če noben ponudnik ne bo ponudil optimalne rešitve, so v skladu z razpisno dokumentacijo predvidena pogajanja.

 

Vprašanja in odgovori z dne 17. 7. 2018 

Vprašanja št. 3:

Prijavljamo se na javni razpis - Projekt: »Skupaj za odgovoren odnos po pitja alkohola«, rok 20.7.2018. Kot bolniki preboleli po možganski kapi, smo po naših sposobnostih izračunali število točk oz. sredstev, za katere menimo, da jih bomo po programih realizirali.

a) Kaj se zgodi, če planiranega programa ne uspemo realizirati (izguba člana in nimamo nadomestila, program je preobremenjen, nerazumevanje...)?

b) Ali prejmemo bolj podrobna navodila za izvedbo?

c) Kako je z vračilom morebitnih potnih stroškov, ki bodo nastali pri izvedbi projekta?

d) Združenje CVB nima zaposlenih oseb, delamo kot prostovoljci. Ali nam lahko na kakršenkoli način pripomorete?

Odgovori št. 3:

a) Kaj se zgodi, če planiranega programa ne uspemo realizirati (izguba člana in nimamo nadomestila, program je preobremenjen, nerazumevanje...)?

Projekt SOPA išče vseslovensko mrežo in geografsko pokritost LO ter izvajalce, ki bodo lahko zagotovili storitve v izbranih LO in znotraj OE NIJZ. Če takega izvajalca ne bo, bo skladno z osnutkom pogodbe izvajalec do polnega zneska za obvezne storitve upravičen samo ob izpolnitvi vseh obveznosti od (točke 1. do 7. storitev), ki izhajajo iz te pogodbe. V nasprotnem primeru bo naročnik izvajalcu izplačal sorazmerni del, glede na obseg izpolnjenih nalog/storitev izvajalca, ki pa lahko ponudi tudi nadomestne načine za zagotovitev izvedbe storitev v izpadlih LO.

b) Ali prejmemo bolj podrobna navodila za izvedbo?

Podrobna navodila bodo usklajena z izbranim izvajalcem na morebitnih pogajanjih glede na možnosti uvedbe pristopa SOPA v obstoječe dejavnosti in določena na predvidenih skupnih predstavitvenih sestankih in izobraževanju (Predmet naročila 3.1.1. v objavi Oddaja naročila in pogoj za sodelovanje v projektu SOPA).

Podrobna navodila bodo usklajena z izbranim izvajalcem na morebitnih pogajanjih glede na možnosti uvedbe pristopa SOPA v obstoječe dejavnosti in določena na predvidenih skupnih predstavitvenih sestankih in izobraževanju (Predmet naročila 3.1.1. v objavi Oddaja naročila in pogoj za sodelovanje v projektu SOPA).

c) Kako je z vračilom morebitnih potnih stroškov, ki bodo nastali pri izvedbi projekta?

Povračila potnih stroškov so vključena v predvidenih zneskih v pavšalu in so sorazmerni glede na pokrivanje lokalnih okolij.

d) Združenje CVB nima zaposlenih oseb, delamo kot prostovoljci. Ali nam lahko na kakršenkoli način pripomorete?

Izvajanje storitev za uvajanje pristopa SOPA v obstoječih programih ni pogojeno z novimi kadri oziroma za izvedbo storitev znotraj OE NIJZ in LO, ni pogoj, da je pristojna oseba v združenju/društvu, tudi zaposlena.

 

Vprašanje in odgovor z dne 17. 7. 2018 

Vprašanje št. 4:

Ali je možno pri opcijskih dejavnostih izbrati manj lokalnih okolij, kot je maksimalno dovoljeno? Recimo, da pod točko 13 - obstoječi dogodki izvajalca s širšim učinkom na skupnost izberemo 2 LO in tam izvedemo 4 dogodke?

Odgovor št. 4:
Uvajanje pristopa SOPA obsega obvezni del, v katerem naročnik išče pri izvajalcu zagotovitev vseslovenskega pokrivanja izbranih LO. V opcijskih dejavnostih, v primeru navedene točke 13., je izvajanje storitev predvideno na način, da v okviru omejitve predvidenih sredstev spodbuja optimalno širjenje sporočil SOPA v LO glede na storitve v programih, uporabnike in vsebino področja, ki ga izvajalec pokriva.