Moj življenjski slog

Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanimi vedenji med mladostniki v času pandemije covida-19

25. 10. 2021
Izsledki raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (HBSC), 2020

Nacionalni inštitut za javno zdravje je oktobra 2020 izvedel spletno raziskavo Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (HBSC), ki daje vpogled v vedenja mladostnikov, ki so povezana z njihovim zdravjem. Tokratna izvedba raziskave daje vpogled v to, kako so mladostniki v Sloveniji doživljali pandemijo in kakšne so neenakosti med mladostniki v doživljanju pandemije, v (duševnem) zdravju, šolanju, življenjskem slogu in tveganih vedenjih.

Mednarodna raziskava »Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju«, ang. »Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)« se običajno izvaja vsake štiri leta in je bila nazadnje izvedena v letu 2018. Ker pa se je leta 2020 začela epidemija, nas je zanimalo, kako so mladostniki v Sloveniji doživljali prvi val epidemije, in predvsem, ali so med njimi pomembne razlike v doživljanju epidemije, v zdravju in z zdravjem povezanimi vedenji. Zato je bila raziskava HBSC ponovno izvedena že oktobra 2020.

V raziskavo je bil vključen isti vzorec všolanih učencev/učenk ter dijakov/dijakinj srednjih šol, ki so bili vključeni že v vzorec raziskave HBSC izvedene v šolskem letu 2017/2018. Izvedena je bila med skupno 3052 učenci/učenkami 9. razredov osnovnih šol in dijaki/dijakinjami 4. letnikov srednjih šol s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. (v šolskem letu 2017/2018 so bili to učenci/učenke 6. razredov oziroma dijaki/dijakinje 1. letnikov).

V raziskavi je predstavljenih skupno 65 kazalnikov zdravja in z zdravjem povezanimi vedenji, ki smo jih spremljali pri mladostnikih. Kot vsa prejšnja leta se nanašajo na šolo in družino, na (duševno) zdravje, življenjski slog, tvegana vedena in uporabo sodobnih tehnologij. Letošnji vprašalnik je poleg teh vključeval tudi kazalnike oziroma vprašanja o pandemiji, ki so nam omogočila vpogled v doživljanje pandemije med mladostniki. Pri vseh omenjenih kazalnikih smo ugotavljali razlike med mladostniki glede na spol, razred, kohezijsko regijo, subjektivno oceno blagostanja družine, tip družine in zaposlenost staršev.

Glavna ugotovitev raziskave je, da so v času pandemije covida-19 prisotne pomembne razlike v samooceni zdravja in z zdravjem povezanih vedenjih ter doživljanju pandemije med mladostniki glede na spol, razred, kohezijsko regijo, tip družine, zaposlenost staršev in subjektivno oceno blagostanja družine.

Največ neenakosti med mladostniki se kaže glede na mladostnikovo oceno blagostanja. Mladostniki iz manj premožnih družin, iz neklasičnih družin, z nezaposlenimi starši imajo slabše zdravstvene izide in manj zdrav življenjski slog ter več tveganih vedenj kot mladostniki iz bolj premožnih družin, klasičnih družin, ali družin z obema zaposlenima staršema. Ugotovitve o doživljanju pandemije kažejo, da so imeli mladostniki iz manj premožnih družin v času pandemije slabše pogoje za delo za šolo, so bili slabše obveščeni o stanju v državi, v višjem deležu so poročali, da niso imeli pomoči in podpore pri šolskih obveznostih in prostora doma, v katerem so bili sami pri opravljanju šolskih obveznosti, in v višjem deležu poročajo, da niso prejeli dovolj informacij o stanju v državi kot mladostniki iz bolj premožnih družin. Mladostniki iz manj premožnih družin so tudi v višjem deležu poročali o pogostih občutkih osamljenosti med pandemijo, da niso del skupine prijateljev, o deprivaciji in poslabšanju ekonomskega stanja družine med pandemijo kot mladostniki iz bolj premožnih družin.

Publikacijo Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanimi vedenji med mladostniki v času pandemije covida-19, kjer si lahko preberete več o ugotovitvah raziskave, najdete na naslednji povezavi.

 

Podatki preteklih raziskav so dostopni na naslednji povezavi