Duševno zdravje

Najstniki in šola v letu 2014

27. 05. 2016
Bliža se konec šolskega leta, s tem pa povečuje obremenjenost s šolskimi obveznostmi in posledično tudi doživljanje stresa med učenci, dijaki in študenti. Zadovoljstvo in občutek uspešnosti v šoli je eden od pomembnih varovalnih dejavnikov mladostnikovega zdravja. Da bi ovrednotili dejavnik šole, poleg podpore sošolcev in učiteljev upoštevamo tudi naslednje kazalnike šolskega okolja, in sicer všečnost šole, obremenjenost z delom za šolo in razrednikovo ocenjevanje dela za šolo.

Stres, ki ga posameznik doživlja v povezavi s šolo, navadno merimo z zaznano obremenjenostjo z delom za šolo. Glede na podatke raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji HBSC 2014, skoraj polovica (46,7 %) mladostnikov poroča, da je obremenjena s šolo, dekleta (53 %) pomembno bolj kot fantje (40,20 %), tudi v skupinah 13- in 15-letnikov. Kot najmanj obremenjeni se ocenjujejo 11-letniki (31,2 %), kot najbolj pa 15-letniki (55,3 %). V opazovanem obdobju so pri obremenjenosti z delom za šolo razlike izrazitejše pri fantih, in sicer se je obremenjenost zmanjšala, tako skupno kot v vseh starostnih skupinah. Delež pa se je pomembno zvišal pri dekletih, tako skupno kot pri 11- in 15-letnicah.

Povečana stopnja stresa se lahko kaže tudi v nižjem zadovoljstvu s šolo. Leta 2014 je bila, glede na omenjeno raziskavo, šola všeč približno tretjini mladostnikov (30,3 %), pri čemer je bila bolj všeč dekletom kot fantom. V obdobju 2002–2014 se je delež mladostnikov, ki imajo radi šolo, pomembno znižal, tako skupno kot tudi pri 11- in 13-letnikih. Delež se je pomembno znižal tudi pri obeh spolih, v starostnih skupinah 11- in 13-letnikov. Leta 2002 je bilo s šolo v povprečju zadovoljnih 32 % oseb, leta 2014 pa približno 30 %, kar pomeni, da kar 70 % najstnikom šola ni všeč.

Večina mladostnikov (76,1 %) meni, da razrednik ocenjuje njihovo delo (trud) za šolo kot dobro, pri čemer so deleži višji pri dekletih in v skupini 11- in 13-letnikov. S starostjo mnenje o razrednikovi oceni dela za šolo pomembno pada. Pri 11-letnikih je takih, ki menijo, da razrednik ocenjuje njihov delo za šolo kot dobro 89 %, pri 13-letnikih 72,5 %, pri 15-letnikih pa 67 %. Mnenje mladostnikov o razrednikovi oceni dela za šolo se je v opazovanem obdobju pomembno zvišala skupno ter pri 15-letnikih skupaj in pri obeh spolih.

Otroci in mladostniki so na doživljane velikih obremenitev in z njimi povezanega stresa slabše prilagojeni od odraslih. To se lahko kaže v različnih vedenjskih, čustvenih in telesnih težavah. Zato je pomembno, da otroke in mladostnike opremimo s potrebnimi znanji in veščinami, ki jim lahko pomagajo pri učinkovitem spoprijemanju s stresom. Pri tem ključno vlogo igrajo starši in, v kontekstu šole, predvsem učitelji.

INFOGRAFIKA o najstnikih in šoli v letu 2014 je dostopna na naslednji povezavi.