Alkohol

Najava javnega razpisa za izbor zdravstvenih domov in centrov za socialno delo pri projektu SOPA

30. 06. 2017
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: NIJZ) obvešča, da bo predvidoma v septembru 2017 objavil javni razpis za izbor zdravstvenih domov (v nadaljevanju: ZD), ki bodo kot zunanji partnerji v konzorciju s centri za socialno delo (v nadaljevanju: CSD) sodelovali v okviru projekta »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci« s krajšim naslovom »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola« (v nadaljevanju SOPA).

I. Predstavitev projekta SOPA

Osnovni namen projekta je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. Interdisciplinarni pristop projekta predpostavlja sodelovanje deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, nevladnih organizacij in drugih deležnikov, katerih področja dela oziroma programi obravnavajo ranljive populacijske skupine in katerih cilji vključujejo zmanjševanje socialne neenakosti in neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije. Ključna ciljna skupina projekta SOPA so odrasle osebe, ki tvegano in škodljivo pijejo alkohol, oziroma člani skupnosti, ki so izpostavljeni negativnim učinkom lastnega čezmernega pitja alkohola ali čezmernega pitja alkohola drugih.

Projekt SOPA se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega strukturnega in investicijskega sklada (80%) in nacionalnega sofinanciranja (20%). Projekt SOPA se izvaja v obeh regijah, kohezijska regija vzhodna Slovenija (KRVS) in kohezijska regija zahodna Slovenija (KRZS), in sicer v okoljih pod koordinacijo 9 območnih enot (OE) NIJZ: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ravne na Koroškem.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani projekta SOPA www.sopa.si

 

II. Predmet javnega razpisa

bo financiranje lokalnih okolij, in sicer konzorcijev, sestavljenih iz ZD in CSD, v 18 lokalnih okoljih v Sloveniji, ki bodo sodelovali v pilotni izvedbi razvojno aplikativnega projekta s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola. Pristop bo temeljil na interdisciplinarnosti in na vzpostavitvi protokola znotraj poklica oziroma področja pri naslavljanju tveganega in škodljivega pitja in bo usmerjen v povezovanje med različnimi poklici. Integriran bo v siceršnje delo izvajalcev in apliciran na siceršnjih uporabnikih njihovih storitev.

Pred izvajanjem pilota bo pri izbranih ZD in CSD potekalo usposabljanje zdravstvenih in socialnih delavcev (v nadaljevanju izvajalcev) za izvajanje obravnave posameznika, ki tvegano in škodljivo pije alkohol. Usposabljanje bo predvidoma trajalo od januarja 2018 do junija 2018. Izvajanje pilota (izvajanje obravnav) bo potekalo po zaključenem izobraževanju/usposabljanju, in sicer 16—18 mesecev.

Predvidena obremenitev na posameznega izvajalca v ZD in CSD je ocenjena za celotno trajanje pilota in bo zajemala:

5 dni izobraževanja/usposabljanja za izvajanje ukrepa
Izvajanje obravnave z beleženjem
Udeležba na posvetovalnih srečanjih
Udeležba na lokalnih srečanjih 

 

III. Kriteriji izbire in pogoji za ZD in CSD:

1. 2 lokalni okolji na območno enoto NIJZ (eno lokalno okolje predstavlja konzorcij enega ZD kot vodilnega partnerja in CSD kot sodelujočega partnerja iz istega lokalnega okolja).

2. Zagotovljeni morajo biti naslednji profili v ZD1

  • zdravniki družinske medicine
  • zdravniki medicine dela, športa in prometa,
  • diplomirani zdravstveniki/diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti družinske medicine,
  • diplomirani zdravstveniki/diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu,
  • izvajalci v zdravstveno-vzgojnem centru

3. Zagotovljeni profili v CSD:

  •  strokovni delavci v centru za socialno delo

4. Visok kazalnik bremena alkohola v lokalnem okolju

5. Stopnja registrirane brezposelnosti v lokalnem okolju

1V kolikor posamezni ZD nima zagotovljenih zahtevanih profilov, je možna kombinacija zamenjave s posameznimi profili oziroma sklenitev konzorcijske pogodbe s koncesionarjem, ki dela v lokalnem okolju.

Prednost bodo imela okolja z izpolnjenimi vsemi kriteriji.

 

IV. Financiranje

Financiranje ZD in CSD bo za izvajanje pilota po storitvi in bo opredeljeno v pogodbi. Pogoj za financiranje bo doseganje kazalnika uspešnosti (število svetovanj in uspešno izvedenih svetovanj s posameznikom).

 

V. Prijava

Na razpis se lahko prijavi ZD. Ob prijavi mora oddati podpisano pismo o nameri, da bo v primeru izbora vstopil v konzorcij s pripadajočim CSD v svojem lokalnem okolju, s katerim bo podpisal konzorcijsko pogodbo za izvajanje pilota.

 

 

                                                                                                                                             prim. prof. dr. Ivan Eržen

                                                                                                                                                             direktor NIJZ