Hrup

Hrup v delovnem okolju

09. 09. 2014
Vpliv hrupa na zdravje in počutje ljudi na delovnem mestu se zakonsko obravnava ločeno od vplivov ostalega hrupa v okolju.

Zaradi kumulativnih učinkov hrupa je pri oceni vplivov na zdravje ljudi potrebna previdnost in nujnost obravnavanja vseh virov hrupa, ki jim je posameznik izpostavljen.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Pomembno področje za ohranitev zdravja in varnosti pri delu je tudi zaščita pred hrupom.

Hrup v delovnem okolju ureja Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi  izpostavljenosti hrupu pri delu. Pristojni organi za izvajanje predpisov so Inšpektorat RS za delo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Urad RS za varnost in zdravje pri delu. Pomembno vlogo na tem področju imata tudi Zavod za varstvo pri delu in Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa.