FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Namen programa je zmanjšati uporabo kuhinjske soli pri prebivalcih Slovenije.