Alkohol

Drugi javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta SOPA

17. 12. 2018
Drugi javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci«

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Nina Pirnat, dr.med.spec., v vlogi upravičenca za izvajanje projekta »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci (krajši naziv: Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola; v nadaljevanju SOPA)« na podlagi

Sklepa o imenovanju upravičenca za izvajanje projekta "Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci" št. 187-33/2016/1 z dne 6 . 10. 2016 in sklepa o spremembi sklepa o imenovanju upravičenca za izvajanje projekta "Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci" št. 187-33/2016 z dne 1. 3. 2017;

objavlja

drugi javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci«

 1. Podatki o naročniku

Naročnik javnega poziva je Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ), Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana.

 1. Namen in cilj poziva

S pozivom želi NIJZ razširiti bazo zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta "Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci" (v nadaljevanju projekt SOPA).

V projektu sodelujejo strokovnjaki iz NIJZ. Ker NIJZ ne zaposluje vseh potrebnih strokovnjakov za izvedbo projekta, je cilj tega poziva vzpostavitev baze zunanjih strokovnjakov. Iz baze zunanjih strokovnjakov bo NIJZ vabil strokovnjake k izvajanju posameznih projektnih aktivnosti.

NIJZ bo glede na potrebo po strokovnem znanju izmed v bazo vpisanih strokovnjakov izbral strokovnjake za izvedbo določene naloge. Prednost pri izbiri za izvedbo posamezne naloge bodo imeli  strokovnjaki z večjimi kompetencami. Strokovnjaki, ki bodo vabljeni k sodelovanju, bodo za izvedbo aktivnosti z NIJZ podpisali pogodbo. Pogoji in vrednost pogodbe bodo oblikovani glede na obseg in vrsto naloge. Strokovnjak ima pravico zavrniti izvedbo naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje z NIJZ.

 1. Osnovni podatki o projektu SOPA

Projekt SOPA se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine", prednostna naložba 9.1 "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", specifični cilj 9.1.2 "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela".

Projekt je sofinanciran: Evropski strukturni in investicijski skladi ( 80%) in nacionalno sofinanciranje (20%).

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. Interdisciplinarni pristop projekta predpostavlja sodelovanje deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, nevladnih organizacij (v nadaljevanju NVO) in drugih deležnikov, katerih področja dela oziroma programi obravnavajo ranljive populacijske skupine in katerih cilji vključujejo zmanjševanje socialne neenakosti in neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije.

Projekt SOPA je celostno naravnan v geografskem smislu. Izvaja se v obeh regijah, kohezijska regija vzhodna Slovenija (KRVS) in kohezijska regija zahodna Slovenija (KRZS), in sicer v okoljih pod koordinacijo 9 območnih enot (OE) Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ravne na Koroškem. Z različnimi vključenimi deležniki projekt pokriva predvidoma 18 lokalnih okolij (LO).

Strateški cilji projekta SOPA so: (1) krepiti obstoječe in izgraditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; (2) razviti, usposabljati za in pilotno izvesti pristop individualne obravnave v skupnosti; (3) osveščati in usposobiti novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih; (4) osveščati splošno in strokovne javnosti o alkoholni problematiki; (5) vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev ter povezovanje in sodelovanje med poklici; (6) predlagati vzpostavitev pristopa na sistemski ravni.

S ciljem doseganja strateških ciljev in izvajanjem ukrepov na ravni države, NIJZ objavlja naslednji poziv za izbor zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali v posameznih aktivnostih projekta.

 1. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je opredelitev pogojev in dokazil za ugotavljanje in priznavanje sposobnosti zunanjih strokovnjakov za izvajanje aktivnosti znotraj posameznih sklopov A in B.

Javni poziv je sestavljen iz dveh sklopov (A in B).

Vsak strokovnjak se lahko prijavi v oba sklopa, če izpolnjuje navedene pogoje.

 1. SKLOP – A

Za zunanje strokovnjake Razvojno – andragoškega tima za namene načrtovanja in izvedbe usposabljanja, in za pripravo skupnostnega modela in modulov obravnave na področju tveganega in škodljivega pitja alkohola.

V sklop A se lahko prijavijo strokovnjaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo dolgoletne izkušnje v praksi oziroma v okviru svojega dela redno prihajajo v stik z ranljivo populacijo (posamezniki, ki tvegano ali škodljivo pijejo oziroma prihajajo v stik z njihovimi svojci ali posamezniki, ki predstavljajo tveganje za razvoj škodljivega vzorca pitja alkohola); ali
 • imajo pedagoški/raziskovalni naziv, izkazane reference s področja pedagoškega dela, ali usposabljanja oziroma z dokazljivimi izkušnjami dela na strokovnem področju iz vsebine javnega poziva.

Zahtevani profili strokovnjakov:

4.1.4 strokovnjak s področja družinske medicine s prakso na področju prepoznave in obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola ter motivacijskega programa, ki bo v okviru projekta sodeloval na naslednji način:

 • Izobraževanje izvajalcev za izvedbo obravnave na terenu s področja motivacijskega pogovora v zdravstvenem kontekstu pri obravnavi tveganega in škodljivega pitja alkohola (mentoriranje izvajalcev na posvetovalnih srečanjih)

4.1.5      strokovnjak - zdravnik specialiste psihiatrije s prakso na področju prepoznave in obravnave škodljivega pitja alkohola, sindroma odvisnosti od alkohola in motivacijskih tehnik, ki bo v okviru projekta sodeloval na naslednji način:

 • Izobraževanje izvajalcev za izvedbo obravnave na terenu s področja motivacijskega pogovora v zdravstvenem kontekstu pri obravnavi tveganega in škodljivega pitja alkohola (mentoriranje izvajalcev na posvetovalnih srečanjih)

4.1.6 strokovnjak s področja socialnega dela s prakso na področju prepoznave in obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola, ki bo v okviru projekta sodeloval na naslednji način:

 • Izobraževanje izvajalcev za izvedbo obravnave na terenu s področja obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola v centrih za socialno delo (mentoriranje izvajalcev na posvetovalnih srečanjih)

II. SKLOP - B

Za zunanjega strokovnjaka psihologa  za namene načrtovanja in izvedbe posvetovalnih srečanj

V sklop B se lahko prijavijo strokovnjaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo ustrezen naziv, izkazane reference s področja psihologije, specialistični izpit iz klinične psihologije, opravljen strokovni izpit, zaključeno evropsko akreditacijo za vedenjsko-kognitivnega terapevta in usposabljanja oziroma z dokazljivimi izkušnjami dela na strokovnem področju iz vsebine javnega poziva.

Zahtevani profil strokovnjakov:

4.1.1  klinični psiholog z dolgoletno prakso na področju prepoznave in obravnave škodljivega pitja alkohola, sindroma odvisnosti od alkohola , ter terapevtskih tehnik, ki bo v okviru projekta sodeloval na naslednji način:

 • izvedba posvetovalnih srečanj za NIJZ SOPA izvajalce.

5. ​Obdobje izvedbe

Pogodbe z izbranimi zunanjimi izvajalci se bodo podpisale za obdobje izvajanja projektnih aktivnosti, vendar najkasneje do 31. oktobra 2020.

Predviden začetek aktivnosti je januar 2019.

6. Objava in rok za predložitev ponudb

Rok za predložitev vlog na tem javnem pozivu je 15 dni od objave poziva na predpisanem obrazcu, in sicer najkasneje do ponedeljka, 7. januarja 2019, do 14:00 ure.

7. Način oddaje vlog

Prijavitelj prijavo odda samostojno na predpisanem obrazcu.

Vsak strokovnjak se lahko prijavi v oba sklopa glede na navedene pogoje, v kolikor jih izpolnjuje.

Vloge se pošljejo na elektronski naslov pr_sopa@nijz.si, pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.

Upoštevane bodo vloge, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do ponedeljka, 7. januarja 2019, do 14:00 ure.

Strokovna komisija lahko kandidate pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat jo dopolni v roku 3 delovnih dni od posredovanega poziva. V nasprotnem primeru je njegova vloga izločena.

8. Informacije o javnem pozivu

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so do zaključka na voljo na kontaktnem naslovu: pr_sopa@nijz.si

9. Subjekti javnega poziva

Subjekti javnega poziva so fizične osebe. S posameznikom bo glede na vsebino dela, obseg in njegov status, sklenjena pogodba o sodelovanju ali avtorska oziroma podjemna pogodba.

10. Obravnava, ocenjevanje in izbor prispelih vlog v javnem pozivu

Vse prijave, ki bodo popolne in ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje za sodelovanje, bodo pregledane in obravnavane s strani komisije. Po pregledu prijav bo komisija strokovnjake, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, uvrstila v bazo zunanjih strokovnjakov za sodelovanje na projektu SOPA. Prijavitelji bodo o uvrstitvi v bazo obveščeni po elektronski pošti.

Podatki prijaviteljev uvrščenih v nabor strokovnjakov bodo po potrebi dostopni tudi prvostopenjski (Ministrstvo za zdravje) in drugostopenjski projektni kontroli.

11. Objava javnega poziva:

Javni poziv je objavljen na spletni strani NIJZ www.nijz.si.

12. Priloge javnega poziva: