Z znanjem do boljšega zdravja

2. javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«

18. 01. 2021
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Milan Krek, dr. med., spec., v vlogi upravičenca za izvajanje operacije »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva« objavlja 2. javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«.
 1. Podatki o naročniku

Naročnik javnega poziva je Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju NIJZ).

 1. Namen in cilj poziva

S pozivom želi NIJZ oblikovati bazo zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«.

V projektu sodelujejo strokovnjaki iz NIJZ. Ker NIJZ ne zaposluje vseh potrebnih strokovnjakov za izvedbo projekta, je cilj poziva vzpostavitev baze zunanjih strokovnjakov. Iz baze zunanjih strokovnjakov bo NIJZ vabil strokovnjake k izvajanju posameznih projektnih aktivnosti.

NIJZ bo glede na potrebo po strokovnem znanju iz baze vpisanih strokovnjakov izbral strokovnjake za izvedbo specifične naloge. Prednost pri izbiri za izvedbo posamezne naloge bodo imeli strokovnjaki z večjimi kompetencami. Strokovnjaki, ki bodo vabljeni k sodelovanju, bodo za izvedbo aktivnosti z NIJZ podpisali pogodbo. Pogoji in vrednost pogodbe bodo oblikovani glede na obseg in vrsto naloge. Strokovnjak ima pravico zavrniti izvedbo naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje z NIJZ.

 1. Osnovni podatki o projektu

Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 izvaja projekt »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«, in sicer 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostna naložba 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, specifični cilj 9.1.3 »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjšanje neenakosti v zdravju«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt je v geografskem smislu naravnan celostno. Izvaja se v obeh regijah, v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (KRVS) in kohezijski regiji zahodna Slovenija (KRZS).

Projekt Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva naslavlja in med seboj povezuje različna področja delovanja. S pomočjo številnih intervencij si prizadeva za obvladovanje širjenja bolezni COVID-19; blaženje posledic epidemije virusa SARS-CoV-2 na duševno zdravje prebivalstva; izboljšanje delovanja zdravstvenega sistema v času kriznih razmer in ažurnosti zbranih podatkov; promocijo zdravega življenjskega sloga ter preprečevanje elementov krhkosti; krepitev znanja in usposobljenosti strokovnjakov na zdravstvenem in socialnem področju, aktivistov nevladnih organizacij kot tudi ostalih oskrbovalcev.

Cilji projekta so sledeči:

 • Krepitev kapacitet epidemiološke službe (mobilni timi, kadri za podporo izvajanju epidemiološke službe in njihovo usposabljanje, prostorske in delovne kapacitete, informacijsko tehnološka podpora analiz);
 • Ozaveščanje prebivalstva o načinu preprečevanja covid-19 / širjenja okužb (promocija zaščitnega vedenja: prebivalci / zdravstveni delavci, uporaba razkužil) in hkrati promocija cepljenja proti gripi s poudarkom na ranljivih skupinah;
 • Podpora posameznikom v karanteni in izolaciji ter njihovim svojcem s poudarkom na duševnem zdravju;
 • Sistem zdravstvenega varstva in podatki (čakalne dobe in covid-19, digitalizacija procesa poročanja o vzrokih smrti, spremljanje zunajbolnišničnih obravnav);
 • Preventiva krhkosti in socialne izključenosti starejših in kronično bolnih kot posledica samoizolacije;
 • Razvoj znanja in kompetenc za različne skupine (predavanja za zdravnike in ostale zdravstvene delavce, platforma covid-19 e-učenja).

Delovni paket 7: DUŠEVNO ZDRAVJE

Nenadne krizne razmere, kot je na primer pandemija COVID-19, ter še vedno prisotno širjenje okužb v populaciji povečujejo psihološko in socialno ranljivost ter občutljivost ljudi, zlasti mladih. V ljudeh se je sprožil občutek nemoči, strahu pred neznanim, okužbo in negotovo prihodnostjo, ukrepi za zajezitev širjenja virusa pa izrazito spreminjajo vsakodnevne življenjske navade družbe. Z oteženim dostopom oziroma nezmožnostjo dostopa do strokovne pomoči so se duševne stiske kot tudi motnje pacientov poglobile, poleg tega pa je v Sloveniji še vedno prisotna visoka stigmatizacija in diskriminacija ljudi z duševnimi motnjami in ljudi, ki so izpostavljeni visokemu tveganju glede težav v duševnem zdravju. 

 1. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je opredelitev pogojev in dokazil za ugotavljanje in priznavanje sposobnosti zunanjih strokovnjakov za izvajanje opredeljenih aktivnosti.

Javni poziv je sestavljen in dveh sklopov (A in B).

Vsak strokovnjak lahko odda prijavo le za en zahtevan profil strokovnjaka, v kolikor izpolnjuje navedene pogoje.

Na javni poziv se lahko prijavijo strokovnjaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo izkušnje s strokovnim delom na področju vsebine javnega poziva in
 • imajo izkušnje z usposabljanjem na strokovnem področju oziroma z dokazljivimi izkušnjami/referencami dela na strokovnem področju iz vsebine javnega poziva.
 1. SKLOP – A (Delovni paket 7)

Za zunanje strokovnjake za namene načrtovanja in izvedbe znanstvene raziskave na študentski populaciji, namenjeni pripravi protokola na področju organizacij, ki nudijo pomoč na področju duševnega zdravja.

V sklop A se lahko prijavijo strokovnjaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo dolgoletne izkušnje v praski oziroma prihajajo v stik s študentsko populacijo;
 • imajo pedagoške in znanstveno-raziskovalne dosežke;
 • imajo izkušnje z usposabljanjem na strokovnem področju oziroma z dokazljivimi izkušnjami/referencami dela na strokovnem področju iz vsebine sklopa javnega poziva.

Zahtevani profili strokovnjakov:

 1. 1 Habilitirani visokošolski učitelj z dolgoletno prakso in izkazanimi znanstveno-raziskovalnimi dosežki, ki bo v okviru projekta sodeloval na naslednji način:
 • Priprava podlage za raziskavo, strukturiranje raziskovalnih vprašanj in priprava strukturiranega vprašalnika;
 • Razvoj metodologije raziskovanja;
 • Izvedba raziskave v matičnem raziskovalnem in pedagoškem okolju;
 • Priprave analize raziskave in priporočil za oblikovanje protokola.

Število prostih mest za strokovnjake: 1

 1. SKLOP – B (Delovni paket 7)

Za zunanje strokovnjake za namen izvedbe nacionalne kampanje proti stigmatizaciji in diskriminaciji duševnega zdravja v Sloveniji.

V sklop B se lahko prijavijo strokovnjaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo izkušnje s strokovnim delom na področju duševnega zdravja;
 • imajo izkušnje s strokovnim delom na področju zmanjševanja stigmatizacije in diskriminacije duševnega zdravja;
 • imajo izkušnje z organizacijo dogodkov za zmanjševanje stigmatizacije in diskriminacije duševnega zdravja;
 • imajo pedagoške izkušnje;
 • imajo izkušnje z usposabljanjem na strokovnem področju oziroma z dokazljivimi izkušnjami/referencami dela na strokovnem področju iz vsebine sklopa javnega poziva.

Zahtevani profil strokovnjakov:

 1. 2 Strokovnjak na področju duševnega zdravja z dolgoletno prakso in izkazanimi izkušnjami dela na področju zniževanja stigmatizacije in diskriminacije duševnega zdravja (uspešno zaključena prva bolonjska stopnja ali temu primerljiva stopnja izobrazbe iz humanistične smeri – psihologija, socialno delo, pedagoška ali sorodne smeri), ki bo v okviru projekta sodeloval na sledeči način:
 • sodelovanje v izvršnem odboru;
 • sodelovanje z ambasadorji;
 • izvedba izobraževanja javnega nastopanja za ambasadorje;
 • sodelovanje pri oblikovanju vsebin kampanje;
 • pomoč pri organizaciji in izvedbi lokalnih dogodkov in
 • sodelovanje pri oblikovanju poročil vezanih na kampanjo.

Število prostih mest za strokovnjake: 1

 1. Obdobje izvedbe

Pogodbe z izbranimi zunanjimi izvajalci se bodo podpisale za obdobje izvajanja projektnih aktivnosti, vendar najkasneje do 31. 7. 2023.

Predviden pričetek prvih aktivnosti je februar 2021.

 1. Objava in rok za predložitev ponudb

Rok za predložitev vlog na tem javnem pozivu je 7 dni od objave poziva na predpisanem obrazcu, in sicer najkasneje do torka, 26. 1. 2021 do 7.00 ure.

 1. Način oddaje vlog

Prijavitelj prijavo odda samostojno na predpisanem obrazcu.

Vsak strokovnjak lahko odda prijavo le za en zahtevan profil strokovnjaka glede na navedene pogoje, v kolikor jih izpolnjuje.

Vloge se pošljejo na elektronski naslov tajnistvo-covid19@nijz.si pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.

Upoštevanje bodo vloge, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do 26. 1. 2021, do 7.00 ure na elektronski naslov tajnistvo-covid19@nijz.si .

Strokovna komisija lahko kandidate pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat jo dopolni v roku 3 delovnih dni od posredovanega poziva. V nasprotnem primeru je njegova vloga izločena.

 1. Informacije o javnem pozivu

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so do zaključka na voljo na kontaktnem naslovu: tajnistvo-covid19@nijz.si.

 1. Subjektni javnega poziva

Subjekti javnega poziva so fizične osebe in s.p. .

S posameznikom bo glede na vsebino dela, obseg in njegov status, sklenjena pogodba o sodelovanju ali avtorska ali podjemna pogodba.

 1. Obravnava, ocenjevanje in izbor prispelih vlog v javnem pozivu

Vse prijave, ki bodo popolne in ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje za sodelovanje, bodo pregledane in obravnavane s strani komisije. Po pregledu prijav bo komisija strokovnjake, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, uvrstila v bazo zunanjih strokovnjakov za sodelovanje pri projektu »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«. Prijavitelji bodo o uvrstitvi v bazo obveščeni po elektronski pošti.

Oddana vloga zainteresiranim kandidatom ne zagotavlja, da bodo izbrani za zunanje izvajalce, niti ne pomeni, da ima NIJZ do kandidatov kakršnekoli pravne oziroma finančne obveznosti, zainteresirani kandidati pa na podlagi oddane prijave zoper NIJZ nimajo nikakršnih zahtevkov, niti pravnih sredstev.

NIJZ si pridržuje pravico, da k sodelovanju povabi strokovnjake po lastni presoji. Zainteresirani kandidati se z oddajo vloge izrecno strinjajo z vsemi pogoji tega javnega poziva ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen izvajanja operacije »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva« , za kar morajo podpisati soglasje (obrazec priložen). Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi odgovarja zainteresirani kandidat kazensko in materialno.

Podatki prijaviteljev, uvrščenih v nabor strokovnjakov, bodo po potrebi dostopni tudi prvostopenjski (Ministrstvo za zdravje) in drugostopenjski projektni kontroli.

 1. Objava javnega poziva

Javni poziv je objavljen na spletni strani NIJZ (www.nijz.si).                                                   

Datoteke: