Alkohol

Začetek projekta SOPA - skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

12. 09. 2017
Nacionalni inštitut za javno zdravje v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za zdravje začenja projekt »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci« s krajšim nazivom »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - SOPA«

S projektom SOPA bomo v Sloveniji prvič povezali zdravstveni in socialni sektor ter nevladne organizacije v mrežo, ki bo naslovila problematiko alkohola tako na individualni ravni kot na ravni skupnosti. Tak interdisciplinarni pristop predstavlja dodano vrednost pri obravnavi tveganega in škodljivega pitja alkohola. Za izvajanje takšnega povezanega oziroma integriranega pristopa se bodo strokovnjaki s področja zdravstva, socialnega varstva in nevladne organizacije v projektu SOPA dodatno usposobili. 

Osnovni namen projekta je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. Ključna ciljna skupina so odrasle osebe, ki tvegano in škodljivo pijejo alkohol, oziroma posamezniki, ki so izpostavljeni negativnim učinkom lastnega čezmernega pitja alkohola ali čezmernega pitja alkohola drugih.

Vodja projekta mag. Tadeja Hočevar je ob začetku povedala: "Pričakujem, da se bo oblikovala zelo kompetentna interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki bo skupaj uspešno razvila predlog pristopa za naslavljanje kulturne problematike prekomernega in zdravju škodljivega uživanja alkohola. V času razvoja pristopa se bodo razvojnemu timu NIJZ pridružili zunanji strokovnjaki različnih zdravstvenih in socialnih profilov. S svojim strokovnim  in praktičnim znanjem bodo lahko pomembno prispevali k morebitnim vsebinskim spremembam ali izboljšavam projekta, predvsem na področju usposabljanja izvajalcev na terenu in pri izvedbi pilota. Na podlagi tega bodo predlagane spremembe področne zakonodaje za večjo učinkovitost ukrepanja in implementacijo razvitega modela obravnave tistih, ki tvegano in škodljivo pijejo."

Slovenija se glede obsega posledic zaradi škodljive rabe alkohola nahaja v samem evropskem vrhu. Priporočila Evropske komisije in SZO za Slovenijo kažejo na odsotnost celovitega sistema spremljanja tveganega in škodljivega pitja alkohola ter njegovih posledic in učinkov na širšo družbeno-ekonomsko stanje. Na podlagi sprejemanja učinkovitih ukrepov alkoholne politike se Slovenija uvršča na 16. mesto med 29 evropskimi državami, pri čemer se glede na registrirano in neregistrirano uporabo alkohola Slovenija uvršča kar na 5. mesto med državami članicami Evropske unije. Pitje alkohola je integrirano v splošno kulturo prebivalstva Slovenije, kar vpliva na pomanjkljivo zavedanje negativnih posledic. Z uvedbo interdisciplinarnega pristopa, ciljno usmerjenega k odpravljanju oziroma zmanjševanju tveganega in škodljivega pitja alkohola, bomo pripomogli k zmanjšanju vseh negativnih posledic na različnih ravneh. 

Projekt SOPA se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega strukturnega in investicijskega sklada (80%) in nacionalnega sofinanciranja (20%). Projekt SOPA se izvaja v obeh regijah, kohezijska regija vzhodna Slovenija (KRVS) in kohezijska regija zahodna Slovenija (KRZS), in sicer v okoljih pod koordinacijo 9 območnih enot (OE) NIJZ: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ravne na Koroškem.

Trajanje projekta: 03.10.2016 do 31.12.2020 (51 mesecev)

 

Datoteke: