Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu

12. 02. 2015
Glavni namen »Ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu« (angl. »European Health Interview Survey«) je ugotoviti, kakšno je zdravstveno stanje prebivalcev, kako pogosto uporabljamo različne zdravstvene storitve in kakšen je naš življenjski slog, povezan z zdravjem.

Sodelovanje v raziskavi Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu 2014

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja Anketo o zdravju in zdravstvenem varstvu 2014. Vseh 11.000 prebivalcev Slovenije, izbranih v vzorec, pozivamo, da anketo izpolnijo in s tem aktivno sodelujejo pri oblikovanju bodočih programov za izboljšanje zdravja nas vseh.

Naključno izbrani prebivalci so po pošti prejeli vabilo k sodelovanju v raziskavi.

Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu 2007

V Sloveniji je bila anketa v letu 2007 izvedena prvič, predvidoma pa naj bi se jo izvajalo vsakih 5 let.

»Anketo o zdravju in zdravstvenem varstvu« (angl. »European Health Interview Survey«) bo v letih 2007-2010 izvedla večina držav Evropske unije, zato bodo njeni izsledki mednarodno primerljivi.

V metodologiji (načinu vzorčenja, vsebini vprašalnikov) slovenske »Ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu 2007« so bila upoštevana priporočila Eurostata.

Enota opazovanja: Prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih (niso institucionalizirani).

Velikost vzorca: V vzorec je bilo vključenih 3400 oseb, ki so bile na dan začetka anketiranja (20. oktobra 2007) stare 15 let ali več.

Vzorčni okvir: Osnova za vzorčni okvir je predstavljal okvir popisnih okolišev in Centralni register prebivalstva.

Opis načina vzorčenja:

Dvostopenjsko vzorčenje.

  • Vzorec je stratificiran dvostopenjski (PPS s ponavljanjem).
  • Eksplicitno je bilo stratificirano po velikosti in tipu naselja, implicitno pa po statističnih regijah.
  • Na prvi stopnji smo izberali 425 vzorčnih enot (skupin popisnih okolišev), nato pa v vsaki izbrani vzorčni enoti po 8 oseb, starih 15 ali več.
  • Končna velikost vzorca je bila 3387.

Način zbiranja podatkov: Osebno anketiranje na naslovih izbranih oseb z vprašalnikom na papirju (PAPI).

Trajanje ankete: Večina anket je trajala od pol do ene ure.

Glavna terenska faza: Od 20. oktobra do 25. novembra 2007 (v tem obdobju je bila zbrana glavnina podatkov).

Stopnja odgovora v anketi je bila 68 %.


Metodološka gradiva

Glavni vprašalnik
Vprašalnik za samoanketiranje 1: »Samoplačniški stroški«
Vprašalnik za samoanketiranje 2: »Kajenje, alkohol, droge«


Klasifikacije in šifranti

 


Podatki

NIJZ podatkovni portal - https://podatki.nijz.si
Pregled podatkov, 31.3.2009


Publikacije

Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji
Health and health care in Slovenia