Z znanjem do boljšega zdravja

Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena možnih vplivov na zdravje zaradi ognjemetov

Ultra‐fini delci (UFD) ali nanodelci se nahajajo v zunanjem zraku kot posledica naravnih procesov (erupcije vulkanov, erozije) in človekovih dejavnosti (industrijskih emisij, izpušnih plinov, izgorevanja biomase, varjenja, brušenja). K splošnemu onesnaženju zunanjega zraka v določeni meri pripomorejo tudi ognjemeti in uporaba pirotehničnih sredstev, ki v ozračje dodatno sproščajo UFD.

Naziv projekta: Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena možnih vplivov na zdravje zaradi ognjemetov

Trajanje projekta: 1.10.2016 – 30.9.2017

Projekt financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije

Vodja projekta: dr. Jerneja Farkaš Lainščak

Sodelujiča RO: NLZOH Maribor

Člani projektne skupine – Povezava SICRIS, na naslednji povezavi.

Povezava na SICRIS podatke za projektno skupino, na naslednji povezavi.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

Opis projekta:

V sklopu projekta z naslovom “Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena možnih vplivov na zdravje zaradi ognjemetov” (V3-1642),  s krajšim delovnim naslovom Ultra-fini delci in ognjemeti, bomo na osnovi določitve koncentracije števila UFD v zunanjem zraku na izbranem merilnem mestu v Ljubljani raziskali izpostavljenost UFD, ki nastanejo kot posledica ognjemetov in uporabe pirotehničnih sredstev. Na osnovi sistematičnega pregleda literature bomo poskušali oceniti povezavo med možnimi negativnimi vplivi UFD na zdravje v času ognjemetov in uporabe pirotehničnih sredstev, ko je vsebnost UFD v zraku povišana.

Z meritvami UFD smo pričeli v začetku oktobra 2016, izvajali pa jih bomo do konca avgusta 2017. Sistematični pregled literature bomo opravili do konca novembra 2016. Na osnovi zbranih podatkov bomo v zadnjih dveh mesecih projekta (avgusta in septembra 2017) pripravili poročilo o oceni izpostavljenosti. Rezultate projekta bomo predstavili javnosti na različne načine: z organizacijo zaključnega dogodka, objavo na spletnih straneh in z drugimi objavami (avgusta in septembra 2017). Do  konca septembra 2017 bomo pripravili tudi končno poročilo projekta in predloge oblikovalcem politik za nadaljnje ukrepe.

Rezultati, ki jih bomo pridobili v okviru projekta, bodo pomagali usmeriti pozornost javnosti na okoljsko tveganje, ki se ga še ne zavedamo dovolj – na tveganje zaradi izpostavljenosti UFD (nanodelcem), ne samo zaradi splošno onesnaženega okolja, ampak tudi zaradi ognjemetov in uporabe pirotehničnih sredstev. Na ta način bomo prispevali k boljšemu ozaveščanju prebivalstva, krepitvi javnega zdravja in varovanju okolja. S  tem podpiramo izvajanje Parmske deklaracije o okolju in zdravju ter Akcijskega načrta za izvajanje strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem. Z rezultati raziskave izpostavljenosti UFD bomo podprli tudi izvajanje Evropske kemijske zakonodaje REACH, rezultati projekta pa bodo tudi pomembno izhodišče in osnova za nadaljnje raziskave na tem področju.

 

Reference:

1. Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project. Technical

Report. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark (dosegljiv na spletni

strani: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/193108/REVIHAAPFinal-

technical-report-final-version.pdf).

2. Briggs D, Corvalan C, Nurminen M, (eds) (1996). Linkage methods for environment and

health analysis. General guidelines. Geneva: World Health Organization, Office of Global

and Integrated Environmental Health

3. Corvalan C, Nurminen M, Pastides H (eds.) (1997). Linkage methods for environment and

health analysis. Technical guidelines. Geneva: World Health Organization, Office of Global

and Integrated Environmental Health

4. Health effects of particulate matter Policy implications for countries in eastern Europe (WHO 2 0 1 3 ( d o s e g l j i v n a s p l e t n i s t r a n i :

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/189051/Health-effects-of-particulatematter- final-Eng.pdf?ua=1).

5. HEI Review Panel on Ultrafine Particles. 2013. Understanding the Health Effects of

Ambient Ultrafine Particles. HEI Perspectives 3. Health Effects Institute, Boston, MA.

(dosegljiv na spletni strani: http://pubs.healtheffects.org/getfile.php?u=893 )

6. Daily mortality and fine and ultrafine particles in Erfurt, Germany part I: role of particle

number and particle mass. Res Rep Health Eff Inst. 5-86; discussion p. 87-94.

7. Stolzel, M., et al., 2007, Daily mortality and particulate matter in different size classes

in Erfurt, Germany. J Expo Sci Environ Epidemiol. 17, 458-67

8. Breitner, S., et al., 2009, Short-term mortality rates during a decade of improved air

quality in Erfurt, Germany. Environ Health Perspect. 117, 448-54.

9. Breitner, S., et al., 2011. Sub-micrometer particulate air pollution and cardiovascular

mortality in Beijing, China. Sci Total Environ. 409, 5196-204,

10. Forastiere, F., et al., 2005. A case-crossover analysis of out-of-hospital coronary

deaths and air pollution in Rome, Italy. Am J Respir Crit Care Med. 172, 1549-55.

11. Atkinson, R. W., et al., 2010. Urban ambient particle metrics and health: a time-series

analysis. Epidemiology. 21, 501-11.

12. Halonen, J. I., et al., 2009. Particulate air pollution and acute cardiorespiratory

hospital admissions and mortality among the elderly. Epidemiology. 20, 143-53.

13. Branis, M., et al., 2010. Association of size-resolved number concentrations of

particulate matter with cardiovascular and respiratory hospital admissions and

mortality in Prague, Czech Republic. Inhal Toxicol. 22 Suppl 2, 21-8.

14. Andersen, Z. J., et al., 2008. Size distribution and total number concentration of

ultrafine and accumulation mode particles and hospital admissions in children and the

elderly in Copenhagen, Denmark. Occup Environ Med. 65, 458-66.)

15. Belleudi, V., et al., 2010. Impact of fine and ultrafine particles on emergency hospital

admissions for cardiac and respiratory diseases. Epidemiology. 21, 414-23.

16. Exposure to nanomaterials from the Danish Environment (Environmental project No.

1 6 3 3 , 2 0 1 5 ) , ( d o s e g l j i v n a s p l e t n i s t r a n i :

http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2015/01/978-87-93283-54-1.pdf ).

17. UFIREG (2014). Data collection and methods, Environmental health reports Dresden:

Teschnsche Universität Dresden, P o r o č i l a ( d o s e g l j i v a n a s p l e t n i s t r a n i :

http://www.ufireg-central.eu/index.php/downloads)

18. Remškar, Maja, Iskra, Ivan, Đorić, Marko Tavčar, Gašper Škapin, Srečo D., Fireworks

and other fun pytotechnics are poisoning the atmosphere : [zloženka] / besedilo Maja

Remškar ; meritve nanodelcev Ivan Iskra, Marko Đorić ; kemijska karakterizacija

Gašper Tavčar, Srečo D. Škapin

 

Faze projekta in njihova realizacija: