ZA DOBRO JAVNO ZDRAVJE

Prispevamo k boljšemu zdravju in blaginji
prebivalcev Slovenije

Programi in projekti

Program Svit

Program Svit

Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, ki deluje na nacionalni ravni od leta 2009 v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni

Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni

Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni je program primarnega preprečevanja srčno-žilnih bolezni, ki na nacionalni ravni poteka od leta 2002. 

 

Slovenska mreža zdravih šol

Slovenska mreža zdravih šol

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Živimo zdravo

Živimo zdravo

Cilj programa je izboljšanje zdravja ter preprečevanje ali upočasnitev pojava dejavnikov tveganja in kroničnih bolezni (bolezni srca in ožilja, rakave bolezni, sladkorna bolezen, debelost, bolezni gibal…).

MOSA

MOSA

MOSA je nadorganizacjska entiteta, ki na pregleden, dinamičen, jasen, lahko dostopen način informira o alkoholni problematiki ter spodbuja različne akterje, ki so neposredno ali posredno vpeti v oblikovanje programov in/ali politik za reševanje alkoholne problematike k povezovanju in sodelovanju.

Varno s soncem

Varno s soncem

Program Varno s soncem je usmerjen k seznanjanju predšolskih otrok in šolarjev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo.

 

Center za preprečevanje odvisnosti

Center za preprečevanje odvisnosti

Center za preprečevanje odvisnosti izvaja program pomoči odvisnikom od drog, eksperimentatorjem in občasnim uživalcem drog ter njihovim svojcem.

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike

Vzgoja za zdravje je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in je definirana kot planiran proces za doseganje znanja povezanega z zdravjem ali boleznijo. Pri tem je seveda potrebno upoštevati njene zakonitosti kot dinamičen proces učenja. 

CANCON

CANCON

Namen European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control je prispevati k izboljšavi na celotnem področju obvladovanja raka s kvalitetnim pristopom presejalnih programov, boljši integraciji na področju oskrbe raka, javno-zdravstvenemu pristopu obvladovanju raka in prizadevanju zagotavljanja vseh  vidikov preživetja, vključno z paliativno nego.

Trajanje projekta:
24. 2. 2014-23. 2. 2017

AHA.SI

AHA.SI

Namen projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI) je priprava podlag za vključitev v Strategijo aktivnega in zdravega staranja.

Skupaj za zdravje

Skupaj za zdravje

Namen projekta je zmanjševanje neenakosti med skupinami uporabnikov, preprečevanje in zmanjševanje bolezni, vezanih na življenjski slog, ter izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja v Sloveniji.

Trajanje projekta:
24. 9. 2013-30. 4. 2016

 

MOČ

MOČ

V Sloveniji obstajajo velike razlike v dostopnosti do storitev za duševno zdravje. Splošni cilj projekta  MOČ - POMOČ LJUDEM, ZNANJE STROKOVNJAKOM je izboljšati storitve na področju duševnega zdravja. Ta cilj bomo skušali doseči z izobraževanji strokovnjakov na primarnem zdravstvenem nivoju, v socialnem varstvu in policiji ter z razširitvijo prakse psiholoških svetovalnic Posvet (v Ljubljani inKranju) in Tu smo zate (v Celju) v druge kraje oziroma regije v Sloveniji.

JANPA

JANPA

Joint Action on Nutrition and Physical Activity
​Skupni ukrep Evropske komisije na področju preprečevanja debelosti otrok s pomočjo ukrepov prehrane in telesne dejavnosti se je pričel izvajati septembra 2015. 

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v letu 2016 sodeloval v ciljnem raziskovalnem programu: »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«. NIJZ bo v letu 2016 nosilec delovnega paketa 4: Kompetenčni model za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi.

InnoRenew CoE

InnoRenew CoE

Glavni strateški cilj in dolgoročna vizija InnoRenew CoE je izkoristiti in nadgraditi sposobnosti in znanja vseh v projektu sodelujočih partnerjev in relevantnih deležnikov ter s tem ustvariti in/ali izboljšati inovativne izdelke, procese, storitve, poslovne modele in sisteme za pametno, trajnostno in sodobno grajeno okolje za vse generacije, o tem na vseh ravneh obveščati javnost, ter tako pripomoči k transformaciji Slovenije v družbo osredotočeno na trajnostni razvoj, ciklično gospodarstvo, blaginjo ljudi ter uporabo njenih obnovljivih virov in sredstev.

CARE

CARE

Projekt CARE je namenjen izboljšanju zdravja migrantov v državah na mestih, kjer vstopajo v Evropsko unijo, ob prehodu čez države članice in v ciljnih državah.

ZDAJ.

ZDAJ.

Preventivni program za novorojenčke, dojenčke, predšolske, šolske otroke in dijake

DEMENCA aCROsSLO

DEMENCA aCROsSLO

Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na čezmejnem območju Slovenije in Hrvaške.

Zdravi na kvadrat 2

Zdravi na kvadrat 2

Projekt Zdravi na kvadrat 2 – promocija zdravja na delovnem mestu v kemijski in drugih predelovalnih industrijah je projekt, v katerem poleg GZS–Združenja kemijske industrije, kot vodje projekta, sodelujejo tudi ključni deležniki za spodbujanje zdravega življenjskega sloga v lokalnem okolju: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Olimpijski komite Slovenije  združenje športnih zvez (OKS), Športna zveza Ljubljane in Sindikat kemijske, nekovinske in gumarske industrije Slovenije.

Model zdrav življenjski slog

Model zdrav življenjski slog

Model zdrav življenjski slog razvijamo že od leta 2008 strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter sodelavci z Zdravih šol ter drugih šol. Skupaj smo izdelali preko 60 modelnih ur ter primerov dobrih praks s področja prehrane, gibanja, duševnega zdravja in zasvojenosti ter jih preizkusili in evalvirali med učenci in učitelji. Izdelane ure so dostopne za vse pedagoške delavce, ki želijo delati bolj usmerjeno na področju promocije zdravja.

JA-ADVANTAGE

JA-ADVANTAGE

Projekt skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE) je namenjen obširnemu in celostnemu pristopu k promociji zdravega in neodvisnega življenja v zreli starosti prebivalcev Evropske skupnosti. Projekt bo s spodbujanjem pristopa k preprečevanju starostne krhkosti v javnozdravstvenem programu prispeval k skupnemu evropskemu ukrepanju preprečevanja starostne krhkosti in oslabljenosti.  JA-ADVANTAGE predstavlja priložnost za sodelovanje in napredek k skupnim odločitvam na tem področju.

NIJZ bo na projektu skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE) sodeloval pri vseh vsebinskih sklopih in hkrati vodil delovni paket 6, ki obravnava upravljanje krhkosti pri posamezniku.

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

InAirQ

InAirQ

Projekt InAirQ je namenjen preučevanju in določitvi vplivov onesnaženega zraka iz bivalnih prostorov na zdravje ljudi ter osveščanju o tej problematiki. 

PARENT

PARENT

Splošni cilj projekta cross-border PAtient REgistries iNiTiative (PARENT) je podpora državam članicam pri pripravi registrov pacientov, ki bodo med seboj primerljivi in usklajeni in sicer na področjih, ki so pomembna z različnih vidikov kot npr. kronične bolezni, redke bolezni, medicinske tehnologije.

Trajanje projekta:
2. 5. 2012-1. 5. 2015

Analiza genetične diverzitete v izolirani humani populaciji selške doline

Analiza genetične diverzitete v izolirani humani populaciji selške doline

Proučevanje izoliranih človeških populacij predstavlja raziskave fundamentalnega značaja s ciljem boljšega razumevanja genetične strukture človeških populacij in tudi v proučevanju povezanosti kulturnih faktorjev in diverzitete. Projekt daje možnost sinteze predhodnih spoznanj o populaciji Selške doline z novimi spoznanji, ki bi bila rezultat molekularno genetskih raziskav. Ta nova spoznanja bi nudila jasno sliko o genetskem profilu populacije Selške doline.

Preveč soli škodi

Preveč soli škodi

Namen programa je zmanjšati uporabo kuhinjske soli pri prebivalcih Slovenije.

Skupaj za zdravje

Skupaj za zdravje

Preventivni program za odrasle

Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih

Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih

Raziskovalni projekt se je pričel oktobra 2016 in traja eno leto. Poleg NIJZ, ki vodi projekt, v njem sodelujeta še Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter Inštitut za nutricionistiko.

Merging statistics and geospatial information in Member States (MSGIMS)

Merging statistics and geospatial information in Member States (MSGIMS)

Odločanje na podlagi dokazov hitro postaja prevladujoč način trajnostnega razvojnega načrtovanja in je v osnovi odvisno od visokokakovostnih statističnih podatkov, ki lahko opišejo štiri-dimenzionalni prostor.

Trajanje projekta:

1.1.2016 – 31.12.2017

SMSh.eu

SMSh.eu

Namen projekta je identificirati in razumeti izzive in priložnosti evropskega povezovanja na področju zdravja, ki ga le-to predstavlja za majhne države.

Trajanje projekta:

1.9.2015-31.8.2018