ZA DOBRO JAVNO ZDRAVJE

Prispevamo k boljšem zdravju in blaginji
prebivalcev Slovenije

Programi in projekti

PARENT

PARENT

Splošni cilj projekta cross-border PAtient REgistries iNiTiative (PARENT) je podpora državam članicam pri pripravi registrov pacientov, ki bodo med seboj primerljivi in usklajeni in sicer na področjih, ki so pomembna z različnih vidikov kot npr. kronične bolezni, redke bolezni, medicinske tehnologije.

Trajanje projekta:
2. 5. 2012-1. 5. 2015

CANCON

CANCON

Namen European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control je prispevati k izboljšavi na celotnem področju obvladovanja raka s kvalitetnim pristopom presejalnih programov, boljši integraciji na področju oskrbe raka, javno-zdravstvenemu pristopu obvladovanju raka in prizadevanju zagotavljanja vseh  vidikov preživetja, vključno z paliativno nego.

Trajanje projekta:
24. 2. 2014-23. 2. 2017

Program Svit

Program Svit

Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, ki deluje na nacionalni ravni od leta 2009 v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni

Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni

Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni je program primarnega preprečevanja srčno-žilnih bolezni, ki na nacionalni ravni poteka od leta 2002. 

 

Slovenska mreža zdravih šol

Slovenska mreža zdravih šol

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

AHA.SI

AHA.SI

Namen projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI) je priprava podlag za vključitev v Strategijo aktivnega in zdravega staranja.

Skupaj za zdravje

Skupaj za zdravje

Namen projekta je zmanjševanje neenakosti med skupinami uporabnikov, preprečevanje in zmanjševanje bolezni, vezanih na življenjski slog, ter izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja v Sloveniji.

Trajanje projekta:
24. 9. 2013-30. 4. 2016

 

Živimo zdravo

Živimo zdravo

Cilj programa je izboljšanje zdravja ter preprečevanje ali upočasnitev pojava dejavnikov tveganja in kroničnih bolezni (bolezni srca in ožilja, rakave bolezni, sladkorna bolezen, debelost, bolezni gibal…).

MOSA

MOSA

MOSA je nadorganizacjska entiteta, ki na pregleden, dinamičen, jasen, lahko dostopen način informira o alkoholni problematiki ter spodbuja različne akterje, ki so neposredno ali posredno vpeti v oblikovanje programov in/ali politik za reševanje alkoholne problematike k povezovanju in sodelovanju.

Varno s soncem

Varno s soncem

Program Varno s soncem je usmerjen k seznanjanju predšolskih otrok in šolarjev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo.

 

Program cepljenja in zaščite z zdravili

Program cepljenja in zaščite z zdravili

Na področju obvladovanja bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem ima Slovenija vzpostavljen uspešen nacionalni program cepljenja, ki se letno posodablja glede na epidemiološko situacijo, nova strokovna spoznanja na področju cepljenja in razvoj novih cepiv.

Model zdrav življenjski slog

Model zdrav življenjski slog

Model zdrav življenjski slog razvijamo že od leta 2008 strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter sodelavci z Zdravih šol ter drugih šol. Skupaj smo izdelali preko 60 modelnih ur ter primerov dobrih praks s področja prehrane, gibanja, duševnega zdravja in zasvojenosti ter jih preizkusili in evalvirali med učenci in učitelji. Izdelane ure so dostopne za vse pedagoške delavce, ki želijo delati bolj usmerjeno na področju promocije zdravja. Želeli smo pripraviti pilotski model, ki bi ga lahko v prihodnosti razširili na vse osnovne šole.

Naš cilj je bil vključevanje vsebin zdravega življenjskega sloga v šolski prostor, tako preko učnega načrta kot različnih šolskih dejavnosti za vse učence 1. do 9. razreda, pri tem pa vsebine medpredmetno in kros-kurikulano povezati, upoštevati spiralni učni načrt in uporabljati aktivne oblike in metode dela. Dolgoročno smo na ta način želeli povečati ozaveščenost mladih za izbiro zdravju naklonjenga vedenja in vplivati na zdrav življenjski slog mladih.

V okviru projekta je nastal tudi priročnik Minuta za gibanje v razredu ter priporočila Usmeritve za razvoj programa na šoli in njegovo implementacijo. Oboje ter druga gradiva s področja promocije zdravja v šolskem okolju so dostopna na spletni strani www.zdravjevsoli.si.

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike

Vzgoja za zdravje je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in je definirana kot planiran proces za doseganje znanja povezanega z zdravjem ali boleznijo. Pri tem je seveda potrebno upoštevati njene zakonitosti kot dinamičen proces učenja. Vzgoja za zdravje ni samo širjenje informacij/informiranje, ampak je aktivni proces učenja ob upoštevanju lastnih izkušenj in socioekonomskih faktorjev. Namen vzgoje za zdravje je informirati in motivirati posameznika ali skupino k skrbi za svoje zdravje. Z različnimi programi pa omogočamo posamezniku pridobivanje znanja, oblikovanje stališč in vedenj za zdrav slog življenja.

MOČ

MOČ

V Sloveniji obstajajo velike razlike v dostopnosti do storitev za duševno zdravje. Splošni cilj projekta  MOČ - POMOČ LJUDEM, ZNANJE STROKOVNJAKOM je izboljšati storitve na področju duševnega zdravja. Ta cilj bomo skušali doseči z izobraževanji strokovnjakov na primarnem zdravstvenem nivoju, v socialnem varstvu in policiji ter z razširitvijo prakse psiholoških svetovalnic Posvet (v Ljubljani inKranju) in Tu smo zate (v Celju) v druge kraje oziroma regije v Sloveniji.

Top

Na vrh